Kyster

Kyst
Fiskeplejen i havet har til formål at øge bestandene af udvalgte spisefisk. Det sker ved at restaurere levesteder, udsætte fisk og indsamle viden om kystøkologi. 

Danmark har en 8.750 kilometer lang kyststrækning, og uanset hvor man er i landet, er der aldrig mere end 52 kilometer til kysten.

Kystområderne har spillet en vigtig rolle for danskerne gennem årtusinder - lige fra dengang stenalderbefolkningen slog sig ned og etablerede køkkenmøddinger med østers- og muslingeskaller. I dag bor mange stadig i nærheden af kysterne, og traditionsrige erhverv som fiskeri og skibstransport har deres udgangspunkt her. Desuden spiller kysterne en stor rolle i fritidslivet. 

Også for havets dyr er kysterne vigtige. Størstedelen af kysterne i de indre danske farvande har en høj produktion af bunddyr og planter. De lavvandede kystområder er derfor et regulært spisekammer for fisk og opvækststed for fiskeyngel. Omkring 75 % af alle vigtige arter i det kommercielle og rekreative fiskeri er knyttet til de kystnære områder på et eller andet tidspunkt i deres livscyklus. 

Fra naturens side har kysterne et ustabilt miljø. Vandstanden stiger og falder. Bølgerne slår mod bunden. Saltholdigheden varierer. Og temperaturen kan skifte meget i løbet af et døgn. Dertil kommer den menneskelige aktivitet, som gennem årene har ændret de naturlige bundforhold mange steder, på grund af stenfiskeri og fiskeri med slæbende redskaber. Desuden fører udledning af næringsrigt vand med mellemrum til voldsomme algeopblomstringer og iltsvind.

Forskellige myndigheder og forskningsinstitutioner arbejder for at beskytte og sikre mangfoldigheden i kystområderne. DTU Aqua, som står bag hjemmesiden www.fiskepleje.dk, har beskæftiget sig med marin fiskepleje siden 1987. Målet med indsatsen er at øge bestandene af udvalgte spisefisk i havet gennem restaurering af levesteder, udsætning af fisk og ved at indsamle viden om kystøkologi.

Restaurering af levesteder

At restaurere og genoprette fiskenes naturlige levesteder er den mest holdbare løsning, når man skal øge bestandene af fisk på lang sigt. I Danmark gennemføres bl.a. projekter med udlægning af stenrev ved Sønderborg og Als og i Roskilde Fjord.  

Udsætning af fisk

Udsætning af fisk kan bidrage til at øge en bestands størrelse. I de kystnære områder i Danmark udsættes pighvar, skrubbe og ål. En del af fiskene mærkes, så man kan undersøge effekten af udsætningen.

Kystøkologi

Viden om kystens økologi er en forudsætning for at kunne restaurere kystområderne og gennemføre succesfulde udsætninger af fisk. Man skal bl.a. kende fiskenes krav til levesteder og vide, hvordan naturlige og menneskeskabte påvirkninger er med til at ændre bestandene.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/kyster
18 JUNI 2024