Tangskov på et stenrev

Restaurering af kystnære områder

Ved at genskabe gode levesteder ved havbunden for fisk og andre organismer styrkes både mulighederne for fiskeri og havnaturen i området.

Man har igennem mange år haft succes med at genskabe fiskenes gydeområder i vandløb. Det hjælper især ørreder og laks. I de senere år er DTU Aqua også begyndt at genskabe fiskenes levesteder i de kystnære områder. Det er nødvendigt, fordi forholdene mange steder er blevet alvorligt forringede igennem en lang årrække. 

Der er sket tilbagegang i udbredelsen af forskellige kystnære habitater, heriblandt ålegræs, stenrev og habitater med muslinger. Et habitat er et godt levested for en given dyre- eller planteart. Mange arter er afhængige af specifikke habitater for at finde føde, skjul og muligheder for at yngle. For eksempel trives små torsk ofte godt i områder med ålegræs, mens større torsk tit foretrækker stenrev, hvor fiskene har fine forhold.  

Havbunden er meget vigtig for fiskene    

Havbundens struktur har stor betydning for de organismer, der lever ved havbunden. Især sten og andet hårdt substrat, såsom muslinger og muslingeskaller, kan give muligheder for ekstra føde og skjulesteder samt steder, som dyr og tang kan hæfte sig fast til.

Torsk gemmer sig ofte mellem stenene, der beskytter fiskene imod angreb fra rovdyr, heriblandt skarver og sæler. Desuden har forskning fra DTU Aqua vist, at torsk sparer energi, når de har adgang til stenrev i stedet for sandbund – formentlig fordi torskene kan være i fred for rovdyr. Den sparede energi kan torskene bruge på at vokse sig større eller til at producere mere afkom. Over tid kan det resultere i flere torsk langs de danske kyster. 

DTU Aqua samarbejder bl.a. med foreningen Als Stenrev ved Sønderborg om at genskabe stenrev i kystnære områder. Projektet har dokumenteret, at lokale tætheder af torsk kan stige op mod 100 gange.

Stenrev giver tangskove med masser af liv

Stenrev er ikke kun vigtige for fisk. Mange former for tang og en lang række smådyr kan slet ikke eksistere uden de hårde overflader, der eksempelvis findes på stenrev.

Store sten, der ligger på landjorden, er oftest meget sparsomt bevoksede med vegetation. Sådan er det ikke i havet, hvor store tangskove typisk er afhængige af udbredte stenrev. Det skyldes, at tang for det meste bruger sten til at fæstne sig til havbunden. Når der er udbredt stendække på havbunden, kan tangen brede sig og danne egentlige tangskove.

Tangskovene giver skjul og læ for havstrømme, så fiskene klarer sig bedre. Fiskene spiser også smådyrene, der lever i tangskovene. Der kan være omkring 100.000 smådyr per kvadratmeter tangskov. De mange smådyr giver et godt fødegrundlag for fiskene, der lever i området. En del fisk og andre dyr lægger desuden deres æg direkte på havbundens faste overflader, heriblandt sten, og på tangen, der vokser på stenene. Derfor er tangskove tit vigtige for en sund fiskebestand.

Læs mere havbundens tilstand og restaurering af den

Af Josianne G. Støttrup og Jon C. Svendsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering
18 JULI 2024