Flodkrebs_klar_til_udsaetning

Tilskud til udsætning af flodkrebs i søer

Hos DTU Aqua kan man ansøge om støtte til udsætning af flodkrebs (Astacus astacus), blot nogle forholdsvis simple krav er opfyldt. Puljen for tilskud til udsætning i 2024 er nu åben.


Regler for tilskud til udsætning af flodkrebs

 

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgninger, som modtages i perioden fra 1. oktober til 1 maj, behandles i løbet af maj måned. Fra 1. maj og frem får man svar på sin ansøgning inden for ca. fire uger.

 • Ansøgningsskemaet finder du her.
 • Vejledning til udsætning af flodkrebs finder du her.

Nedenfor gennemgås kort reglerne for at kunne opnå tilskud:

 • Den sø, krebsene ønskes udsat i, skal henligge i naturtilstand. Det vil bl.a. sige, at der ikke må ske regulering af vandstanden for at øge bestanden af krebs ud over en naturlig tæthed eller for at gøre fiskeri efter krebsene mere effektivt.

 • Der må ikke ske fodring i søen på nogen måde.

 • Fiskerilovens regler om fredningstid og mindstemål for krebs, tilladte redskaber til fiskeri m. m. er også gældende i søer, hvor bestanden er sat ud, med eller uden tilskud.

 • Der kan højst opnås tilskud svarende til prisen for udsætning af 5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred. Det betyder at en ansøger, der ønsker at udsætte større (og dyrere) krebs, må nøjes med at udsætte et mindre antal.

 • Der kan kun søges tilskud til etablering af en krebsebestand. Etableringen kan fordeles over 1 eller 2 år, afhængig af den årlige udsætningsmængde. Eksempelvis 5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred i ét år, eller 2,5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred pr. år i 2 år.

 • Får en ansøger tilsagn om tilskud, tæller det som et års udsætning, uanset om man udnytter tilskuddet eller ej.

 • Der gives kun tilskud til udsætning af den naturlige danske flodkrebs (Astacus astacus). Ingen andre arter må udsættes såsom signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Som modtager af tilskud er det altid dit eget ansvar, at du sikre dig, at det er flodkrebs, du køber til udsætning.

 • Både lystfiskerforeninger og private lodsejere kan søge om tilskud til udsætning fra fiskeplejemidlerne. Lystfiskerforeninger kan opnå 100 % støtte til udsætning, såfremt fiskeriet er tilgængeligt for offentligheden. Private lodsejere: Eget bidrag støttes fra fiskeplejemidlerne efter "krone til krone"- princippet (50 % egenbetaling + 50 % tilskud).

Det kræver som udgangspunkt altid tilladelse at udsætte krebs i naturen i Danmark, enten efter fiskeriloven eller efter naturbeskyttelsesloven:

 • I søer omfattet af fiskeriloven (dvs. søer med til- og/eller afløb) kan meddelelse om tilskud betragtes som udsætningstilladelse.

 • Søer uden til- og afløb er ikke omfattet af fiskerilovens regler om udsætning. I nogle tilfælde skal der derfor søges om tilladelse til udsætning af krebs efter anden lovgivning (naturbeskyttelsesloven -søges hos den kommune, hvor søen ligger). Det er dit ansvar at søge denne tilladelse og i øvrigt at sikre dig, at regler efter anden lovgivning er overholdt.

Husk at vedlægge kort over søens placering i landskabet (i forhold til nærmest veje og byer) samt kort, der i detaljer viser søens form og nærmeste omgivelser. 

Ansøgningsskemaer og regnskabsskema kan downloades her. 


Af Søren Berg,
DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-flodkrebs/tilskud?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024