Udsætning - Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor må jeg ikke sætte fisk ud i min egen private sø?

Det siger loven. Hvis søen er over 100m2, er den beskyttet af naturbeskyttelsesloven, derfor skal der søges tilladelse. Det gælder også i søer, hvor en enkelt lodsejer ejer hele det omkringliggens areal. Naturen i Danmark bliver beskyttet af lovgivning, selvom den er i privat eje. Det skal sikre en god natur, hvor vores dyre- og planteliv kan trives.

Hvorfor sætter man ikke karper eller græskarper ud?

Karpen kan have en meget stor negativ effekt på sine omgivelser.  Det skyldes bl.a., at den søger føde ved at suge bundmaterialet op med munden. Derved frigøres der næringsstoffer til vandet, og bundplanterne bliver revet løs. Hvis der er mange karper, kan det give derfor et dårligere miljø i søen. Tidligere har man forsøgt at sætte græskarper ud, hvis der groede for mange planter i søen. Det viste sig at være en dårlig ide, fordi græskarperne åd alle planterne og havde en dårlig effekt på søens miljø. 

Hvorfor er det en dårlig ide at sætte skaller ud i min sø?

Det er som regel en dårlig ide at sætte skaller ud i en sø, fordi skallerne er med til at æde dafnierne og andet dyreplankton, så der ikke er nogen til at spise algerne. Så bliver der mange alger i søen, og søens vand bliver grønt. Skallerne kan trives i de fleste søer og kan formere sig, så tætheden af skaller kan hurtigt blive stor, så de spiser endnu mere dyreplankton.

Hvilke fisk er bedst at sætte ud i min sø?

Det er som oftest ikke nogen god ide at sætte fisk ud. Som regel findes de fisk, der kan trives i den pågældende sø allerede, og det hjælper ikke så meget at sætte nye fisk ud. Men i en lukket sø, hvor fiskene ikke kan sprede sig til andre vandområder, kan det i nogle situationer hjælpe at indføre nye fisk, hvis miljøet og forholdene i søen gør, at de kan trives. Husk at der altid skal søges om tilladelse til udsætning, og at myndighederne her vurderer, om det kan få skadelig virkning på søens miljøtilstand og øvrige dyre- og planteliv. 

I de tilfælde, hvor udsætning kan komme på tale, er det ikke muligt at svare generelt for alle landets søer. Der vil være forskellige svar afhængig af mange faktorer, herunder:

- hvor ligger søen i landet

- hvor stor og dyb er den

- er der til- og afløb

- hvad bliver omgivelserne brugt til (skov/mark/eng/park osv.)

- er vandet klart eller uklart

- lever der fisk i forvejen

Listen er ikke udtømmende. Kontakt evt. DTU Aqua for rådgivning.

Hvad sker der med padderne, når jeg sætter fisk ud i en lille sø?

Hvis man sætter fisk ud i en sø, hvor der ikke er fisk i forvejen, kan fiskene gøre et stort indhug i bestanden af padder, dvs. frøer, tudser og salamandre. Det siges, at de kan udrydde en sø for padder. Mange af padderne er fredet, fordi bestanden er gået tilbage, derfor ønsker man at passe på padderne i mange småsøer. Kommunerne laver ofte nye vandhuller for at skabe egnede levesteder for padder, og her ønsker man ikke at sætte fisk ud.   

Skal jeg have tilladelse til at sætte fisk ud i min havedam?

Hvis søen er lukket, dvs. uden tilløb og afløb, samt under 100m2, må man gerne sætte fisk ud. Her skal ikke søges om tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og fiskeriloven. Men vær opmærksom på, at der kan være risiko for flytning af fiskesygdomme, hvis man henter fisk i andre søer. Derfor skal man søge en tilladelse ved Fødevarestyrelsen, som har overblik over, hvor der er fiskesygdomme i Danmark. 

 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskepleje-i-din-soe/udsaetning/faq-til-udsaetning
19 MAJ 2024