Forbedring af levesteder for flodkrebs

Et godt miljø er afgørende for bestande af krebs

Flodkrebsen er en god indikator for rent vand, dvs. en art, der kun trives i omgivelser med en god miljøtilstand. Man kan godt træffe flodkrebs i søer med dårlige miljøforhold, men der vil typisk være tale om fåtallige og/eller dårligt voksende bestande. 

Forbedring af levesteder for flodkrebs handler derfor om at forbedre miljøtilstanden i en given sø. Her er vandets klarhed, iltforholdene og pH tre vigtige parametre. Hvis disse forhold er i orden, vil mange af krebsenes øvrige krav til omgivelserne (f.eks. skjul, føde osv.) som hovedregel også være det. 

Flodkrebs lever blandt vandplanter

Flodkrebs lever på forholdsvis lavt vand på steder, hvor der er udbredt undervandsvegetation. 

Undervandsplanter er vigtige, da de både fungerer som skjul for krebsene samtidig med, at især voksne flodkrebs også æder vandplanter. Desuden tjener planterne som skjul for mange af de smådyr, der også står på flodkrebsens menukort. 

Da vandplanter kræver klart vand for at kunne vokse, følger det, at flodkrebs også kræver klart vand, som er forudsætningen for mange vandplanter. 

Flodkrebsen kan æde planter

Flodkrebs har deres favoritter blandt vandplanter, når planterne skal ædes. Her er f.eks. kildemos og kransnålalger gode fødeemner. Også vandpest kan flodkrebs æde. Til gengæld skal man undgå planten krebseklo, der sit navn til trods ikke egner sig som føde for flodkrebs. 

Hvis man skal udplante vegetation i en nyanlagt krebsesø, bør man være meget grundig med at sortere de planter, man udlægger, så man undgår uegnede arter. 

Det er en god ide evt. at spørge en plantekyndig person til råds samt at finde vandplanter i nærheden, så man ikke spreder fiskesygdomme og skaber en unaturlig plantesammensætning. 

Flodkrebs kræver gode iltforhold

Flodkrebs trives kun i vand med et højt iltindhold. I vækstperioden må iltindholdet aldrig komme under 5 mg O2 pr. l. I vinterperioden, hvor krebsene ikke er aktive, kan de tåle ned til 2 mg O2 pr. l.  

Det er derfor vigtigt at undgå tilførsel af mange næringsstoffer til søer, hvor flodkrebs skal trives. Både mange alger og kraftig vækst af undervandsplanter kan medføre et højt iltforbrug, når de bliver nedbrudt. Herved kan iltindholdet i perioder med rådne planter eller alger blive så lavt, at krebsene dør. 

Også om natten kan iltindholdet i søer med meget tæt vækst af planter over hele søen blive kritisk lavt, idet planterne forbruger ilt om natten. Om vinteren kan lange perioder med isdække også udgøre et problem. I søer uden afløb er det ekstra vigtigt at undgå tilførsel af mange næringsstoffer, da de stort set aldrig vil forsvinde igen. 

Man kan til en vis grad sikre gode iltforhold ved at sørge for, at der er åbent for vind ved søen. Herved øges vandets iltoptagelse fra luften ved bølgebevægelser. Det er mest effektivt at skabe åbning i bevoksning mod vest. 

Endvidere kan det være en god ide at undgå, at alt for mange træer hænger ud over vandet, da nedfald af blade på vandet om efteråret skaber iltforbrug og tilfører næringsstoffer.

Flodkrebs tåler ikke surt vand 

Krebs trives bedst i neutralt til let alkalisk vand (pH 7-8) og tåler slet ikke en pH under 6. Det er derfor meget vigtigt at undgå, at vandet i en krebsesø bliver surt, hvis krebsene skal trives. Er der også okker i vandet, bliver problemet værre. 

Flodkrebs kan godt lide varmt vand

Da krebs trives bedst og vokser hurtigst ved temperaturer mellem 18 og 23 °C, kan kraftig beskygning medføre så lave temperaturer, at krebsenes vækst bliver nedsat. Her er det vigtigst at fjerne bevoksning mod syd, hvorfra indstrålingen er kraftigst. 

Mangel på skjul skaber større dødelighed og nedsat vækst

Hvis en sø mangler steder, hvor krebsene kan krybe i skjul eller grave huler, kan det medføre øget konkurrence og dødelighed eller nedsat vækst. Det er derfor vigtigt, at undgå dette. Er der ikke naturligt skjul nok, kan forholdene forbedres ved udlægning af materiale, der kan fungerer som skjul. Det kan f.eks. være små bunker af marksten udlagt på lavt vand.  

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   


https://www.fiskepleje.dk/Soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-flodkrebs/forbedring-af-levesteder
28 MAJ 2024