Tilskud til udsætning af krebs i søer

Flodkrebs_klar_til_udsaetning

Regler for tilskud til udsætning af krebs

Hos DTU Aqua kan man ansøge om støtte til udsætning af krebs, blot nogle forholdsvis simple krav er opfyldt. 

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgninger, som modtages i perioden fra 1. oktober til 30. april, behandles i løbet af maj måned. Fra 1. maj og frem får man svar på sin ansøgning inden for fire uger.

 • Ansøgningsskemaet finder du her.
 • Vejledning til udsætning af krebs finder du her. 

Nedenfor gennemgås kort reglerne for at kunne opnå tilskud:

 • Den sø, krebsene ønskes udsat i, skal henligge i naturtilstand. Det vil bl.a. sige, at der ikke må ske regulering af vandstanden for at øge bestanden af krebs ud over en naturlig tæthed eller for at gøre fiskeri efter krebsene mere effektivt. 
 • Der må ikke ske fodring i søen. 
 • Fiskerilovens regler om fredningstid og mindstemål for krebs, tilladte redskaber til fiskeri m. m. er også gældende i søer, hvor bestanden er sat ud, med eller uden tilskud.
 • Der kan højst opnås tilskud svarende til prisen for udsætning af 5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred. Det betyder at en ansøger, der ønsker at udsætte større (og dyrere) krebs, må udsætte et mindre antal. 
 • Der kan kun søges tilskud til etablering af en krebsebestand. Etableringen kan fordeles over 1 eller 2 år, afhængig af den årlige udsætningsmængde. Eksempelvis 5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred i ét år, eller 2,5 stk. sættekrebs pr. løbende meter bred i 2 år.
 • Får en ansøger tilsagn om tilskud, tæller det som et års udsætning, uanset om man udnytter tilskuddet eller ej. 
 • Der gives kun tilskud til udsætning af den naturlige danske flodkrebs (Astacus astacus). Ingen andre arter må udsættes såsom signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Spørg altid sælgeren om det faktisk er flodkrebs, du køber. 
 • Eget bidrag støttes fra fiskeplejemidlerne efter "krone til krone" - princippet.

Det kræver som udgangspunkt altid tilladelse at udsætte krebs i naturen i Danmark, enten efter fiskeriloven eller efter naturbeskyttelsesloven:

 • I søer omfattet af fiskeriloven (dvs. søer med til- og/eller afløb) kan meddelelse om tilskud betragtes som udsætningstilladelse.
 • Søer uden til- og afløb er ikke omfattet af fiskerilovens regler om udsætning. I nogle tilfælde skal der dog søges om tilladelse til udsætning af krebs efter anden lovgivning (naturbeskyttelsesloven). Det er ansøgerens eget ansvar at søge tilladelse fra anden side samt i øvrigt at sikre sig, at regler efter anden lovgivning er overholdt.

Husk at vedlægge kort over søens placering i landskabet (i forhold til nærmest veje og byer) samt kort, der i detaljer viser søens form og nærmeste omgivelser.  

Bemærk

Både lystfiskerforeninger og private lodsejere kan søge om tilskud til udsætning fra fiskeplejemidlerne. Lystfiskerforeninger kan opnå 100 % støtte til udsætning, såfremt fiskeriet er tilgængeligt for offentligheden. Private lodsejere: Eget bidrag støttes fra fiskeplejemidlerne efter "krone til krone"- princippet. 
 
Ved udsætning bliver der anbefalet en tæthed på 2-3 krebs pr. løbende meter bred. De udsættes med ryggen nedad, så den luft, der har samlet sig om gællerne under hovedskjoldet, kan slippe ud. 

Vilkår for at udsætte fisk

Antallet af fisk er bestemt af søens areal, miljøtilstand, lagdeling osv. Det er kun vandarealet over springarealet, der er produktivt for fisk. Udsætning af gedder og krebs bliver foretaget i højst 3 år for at etablere en bestand. 

Har fiskene ikke etableret bestande inden for 3 år, er det tvivlsomt, om det overhovedet vil være muligt. Der er endvidere et stigende krav til, at udsætningerne kun foregår i fiskenes naturlige udbredelsesområde og med afkom af moderfisk fra lokalområdet. 

Ansøgningsskemaer og regnskabsskema kan downloades her. 

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

http://www.fiskepleje.dk/Soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-flodkrebs/tilskud
23 NOVEMBER 2017