Kongens Kær skabte god natur uden smolttab

Vådområde - Kongens Kær er etableret ved siden af Vejle Å
Vådområdet ved Kongens Kær ved Vejle får noget af sit vand fra Vejle Å, men kun når vandstanden i åen er høj. Undersøgelser har vist, at der stort set ikke trækker smolt ind i søen.

Sø med begrænset vandindtag fra åen
Nær Vejle er der i 2009 lavet et vådområde, der renser for kvælstof og samtidig har en høj naturværdi med mange fugle m.m.. Derfor er der bl.a. lavet et fugletårn og en række stier i området, som hedder Kongens Kær.

Kongens Kær blev gennem mange år holdt relativt tør ved hjælp af pumper, der afvandede området, så det var muligt at drive landbrug. Afvandingen medførte, at terrænet satte sig en meter. I forbindelse med vådområdeprojektet blev der slukket for pumperne, og den oprindelige hydrologi i området blev genskabt, men med et permanent lavvandet søområde, fordi terrænet havde sat sig og lå lavere end oprindelig.

Ud over tilførsel af vand fra lokalområdet har vådområdet også et begrænset vandindtag fra Vejle Å, som styres af vandstanden i åen. Vandindtaget er trukket tilbage fra åen lige som ved Knabberup Sø der ligger i nærheden. Vandindtaget fra Vejle Å til Kongens Kær er ret lille.

Kongens Kær ligger så tæt på Vejle Fjord, at der løber ferskvand fra åen ind i vådområdet, når åens vandstand er høj pga. højvande i fjorden. Vandet løber ud igen, når vandstanden i åen er lav. Et indløbsbygværk med et begrænset vandindtag sikrer dels, at fiskene fra åen ikke kommer ind i vådområdet, dels at vandstanden er relativt stabil i vådområdet. Dermed er de omkringliggende huse bedre sikret mod oversvømmelse end tidligere.

Vejle Kommune undersøgte i 2010, hvor mange smolt der vandrede ind i vådområdet. Der kom stort set ingen smolt. Derfor kan det konkluderes, at projektet ikke har haft nogen negativ betydning for åens vilde fiskebestand, og at projektet naturmæssigt og rekreativt har været en stor succes.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vaadomraade/soe-ved-siden-af-vandloeb-i-vaadomraade/kongens-kaer
28 SEPTEMBER 2021