Meget lille tab af ørred i Knabberup Sø

Vådområde - Indløbet til Knabberup Engsø som er etableret ved siden af Vejle Å
Knabberup Sø ligger ved siden af Vejle Å i Østjylland. Personerne står på vandindtaget, som er trukket tilbage fra åen og er placeret i et indersving
.

Skjult vandindtag til søen hindrer tab af vandløbsfisk
Vandindtaget til Knabberup Sø er trukket tilbage fra åen og er placeret i et indersving. Ideen er, at trækkende fisk følger åens hovedstrøm i ydersvinget, så de bliver ledt uden om vandindtaget i indersvinget.

For at undersøge, om der vandrede smolt fra åen ind i søen, blev nedstrøms trækkende smolt fanget i en ruse ved vandindtaget til søen ved en undersøgelse i 2005. Rusen filtrerede alt vandet for fisk og blev tømt dagligt i perioden 4. april - 30. maj.

Der løb 230 liter vand pr sekund ind i søen ved undersøgelsen, hvilket svarer til 8 % af mindste sommervandføring (medianminimum).

Der blev kun fanget 19 ørredsmolt (længde 11-17 cm) i rusen, svarende til ca. 0,1 % af den forventede smoltudvandring. De fleste blev fanget lige efter en udsætning af smolt. Konklusionen var, at det lille tab af smolt ikke har nogen betydning for den vilde ørredbestand. Der blev også fanget 10 ål, to regnbueørreder, en skalle, en skrubbe og en trepigget hundestejle. Den samlede fangst var således 34 fisk på de 56 dage.

Fiskeundersøgelsen blev udført af det nu nedlagte Vejle Amt. Resultaterne er ikke publiceret yderligere, men fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, der stod for undersøgelsen, har produceret en videofilm om vådområdeprojektet. Her fortæller kommunens projektleder og den lokale formand for Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland om projektet, der har forbedret fuglelivet i området.

 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vaadomraade/soe-ved-siden-af-vandloeb-i-vaadomraade/knabberup-soe
28 SEPTEMBER 2021