Sigtdybde - Ofte stillede spørgsmål

Kan man selv gøre noget for at ændre sigtdybden og dermed fiskebestanden?

Det er desværre vanskeligt selv at ændre sigtdybden, når først vandet er blevet uklart. 

Ofte skyldes dårlig vandkvalitet tidligere tiders udledning af næringsstoffer, og det kræver en betydelig økonomisk indsats at føre søen tilbage til den tilstand, den var i, før søen blev forurenet, dvs. såkaldt sørestaurering. 

Er søen meget grøn og uklar om sommeren, og vil man gerne vide, om søens tilstand kan blive bedre, kan man gå i dialog med kommunen. De kan svare på, om søens tilstand er dårligere, end den kunne være, og om der er planer for at restaurere søen. Læs mere om sørestaurering

Som ejer af en sø, kan man selv være med til at undgå, at der ledes næringsstoffer til søen fra dræn og spildevand eller ved gylleudslip. Andehold og fodring af ænder eller forfodring ved fiskeri er også med til at forurene søen med næringsstoffer

Hvorfor er der mange store aborrer i klart vand?

I en klarvandet sø har aborren rigeligt med føde i de første leveår. Samtidig er der masser af vandplanter, og her har aborren en fordel, når det gælder om at fange føden. Aborren vokser derfor hurtigt og bliver stor nok til at æde andre fisk måske allerede efter 2-3 leveår. 

Når først aborren er stor nok til at æde fisk, vokser den hurtigt, og derved bliver store aborrer ofte den dominerende rovfisk i klarvandede søer. Læs mere om aborren og uklart vand.

Hvorfor er fiskene mindre i uklart vand?

Der er mange flere fisk i det uklare vand. Det betyder, at fiskene skal konkurrere om føden og derfor vokser langsomt. Det gælder f.eks for aborre, skalle og brasen.  

Hvordan er rovfiskenes adfærd i uklart vand?

I det uklare vand kan fiskene ikke se hinanden, før de er meget tæt på. Det er vigtigt for rovfiskene at se deres bytte, når de skal jage, især for aborren. Gedden kan bedre fange bytte i uklart vand, bl.a. fordi den kan bruge andre sanser til at opdage byttet. 

For rovfiskene gælder det, at de som regel er mere aktive i det uklare vand, fordi de må bevæge sig mere rundt for at være heldige at møde en byttefisk. Dette har DTU Aqua bl.a. vist i flere undersøgelser. Læs mere om geddeadfærd, og Læs mere om aborreadfærd. 

Ændrer byttefisk adfærd i uklart vand?

Byttefiskene behøver ikke i så høj grad at gemme sig for rovfisk i det uklare vand. Det betyder, at de er mere aktive og svømmer rundt over hele søen om dagen. I klart vand kan byttefisk danne stimer for at nedsætte risikoen for at blive ædt. I uklart vand er det ikke nødvendigt at danne stimer. Læs mere om skallers adfærd i klart og uklart vand. 

Hvor kan man få det bedste fiskeri, i klare eller uklare søer?

Det er forskelligt fra sportsfisker til sportsfisker, hvad der er et godt fiskeri. Det er dog DTU Aqua's vurdering, at i langt de fleste tilfælde vil klarvandede søer give det bedste fiskeri. Mange sportsfiskere vil nemlig gerne fange store fisk, og de klarvandede søer indeholder næsten altid flere større fisk end uklare søer. 

Det gælder for eksempel for aborrer, brasen, suder og skalle og formodentlig også gedde. Gedden er dog lidt en outsider, da man sagtens kan finde store og mange eksemplarer i uklare søer, men de allerstørste gedder fanges ofte i de relativt klarvandede søer. 

En anden undtagelse kan være konkurrencefiskeri, dvs. hvor det gælder om at fange så mange kilo fisk som muligt. Eftersom der er størst biomasse af fisk i uklare næringsrige søer, vil denne type fiskeri ofte have de bedste betingelser i relativt uklare søer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/sigtdybde/faq-til-sigtdybde
17 APRIL 2024