Næringsstoffer - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder man ud af, hvor mange næringsstoffer der er i søen?

Det er kompliceret at måle fosfor og kvælstof i søvandet, så det kan man ikke selv gøre.  

I mange søer har kommunen eller tidligere amterne taget prøver af fosfor og kvælstof i forbindelse med det nationale overvågningsprogram eller i anden sammenhæng. 

Efter amternes nedlæggelse har Naturstyrelsen overtaget ansvaret for overvågningen af vandmiljøet. Naturstyrelsen har også udarbejdet vandplaner, hvor man har vurderet miljøtilstanden i en del søer. Hvis du er interesseret i en meget lille sø, er det ikke sandsynligt, at der findes oplysninger om næringsstoffer. Men prøv at kontakte din kommune eller Naturstyrelsen eller tjek vidensbanken.  

Kan man fjerne næringsstoffer fra søen?

Man kan forbedre søens vandkvalitet, ved at undgå at der kommer så mange næringsstoffer ud i søen. Det kan ske ved at reducere udledningen af næringsstoffer til søen ved forbedret spildevandsrensning og ved reduceret afstrømning fra de omkringliggende arealer. 

Man kan også forsøge at reducere den negative effekt af tidligere tiders udledninger ved at fjerne næringsstoffer i vandet ved kemisk behandling, ved iltning af bundvandet eller ved direkte fjernelse af den søbund, som er fyldt med fosfor. Det kaldes sørestaurering og udføres af kommunerne. Det er så omfattende, at det ikke er noget, man kan gøre som privatperson. Læs mere om sørestaurering. 

Kan man få færre næringsstoffer i søen ved at fiske fredfisk op?

Meningen med at fiske fredfisk op er at nedsætte den virkning, de har ved at æde dafnier og andre dyreplankton, der æder planktonalger. Men selve det at fjerne en stor mængde fisk fra søen er i sig selv også med til at fjerne næringsstoffer fra søen, både i form at døde fisk og i form af fiskenes affaldsstoffer, der også er med til at forurene søen. Læs mere om opfiskning. 

Betyder det noget for søens vandkvalitet, at man fodrer andehold?

Ved udsætning af ænder i en sø og især fodring af ænderne bliver der ledt en mængde næringsstoffer ud i søen, både fra foderet og fra ændernes afføring. Det har vist sig at øge mængden af især fosfor væsentligt og ofte kritisk i mange søer. Det er især et problem i de mindre søer, og problemet har vist sig at være størst i søer på ca. 2 ha. Det kan også skabe problemer i de lidt større søer, hvor der ofte sættes ænder ud.  

Hvad betyder det, at man forfodrer ved medefiskeri?

Man kan selv være med til at undgå unødig forurening med næringsstoffer. I nogle søer bliver der forfodret kraftigt før medefiskeri. Det kan være med til at forurene søen og bør undgås.  

Kan man selv gøre noget for at undgå, at der kommer flere næringsstoffer ud i søen?

Som ejer af en sø kan man selv være med til at undgå, at der ledes næringsstoffer til søen fra bl.a. dræn, spildevand og kreaturer. Andehold og fodring af ænder eller forfodring ved fiskeri er også med til at forurene søen med næringsstoffer.


https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/naeringsstoffer/faq-til-naeringsstoffer
31 MAJ 2023