Stop udledning af næringsstoffer

Der_maa_ikke_udledes_for_mange_naeringsstoffer_til_soeen_fra_by_og_land_
En af forudsætningerne for sørestaurering er, at der ikke udledes for mange næringsstoffer til søen fra by og land.

Mængden af næringsstofferne fosfor og kvælstof i søvandet afgør, hvor mange planktonalger, der kan gro, og dermed, hvor klart vandet kan være. Derfor er det afgørende, at der ikke er for meget næringsstof i søvandet, hvis man skal have et bedre vandmiljø. 

For at få et bedre miljø må man altså begrænse de næringsstoffer, der ledes til søvandet, dels fra de marker og det land, der omgiver søen, dels fra de vandløb, der fører til søen.

Næringsstoffer fra marker og spildevand

Mange af de næringsstoffer, der ender i vores vandområder, kommer fra de gødede marker og fra det naturlige indhold af næringsstoffer i jorden. Via afstrømningen og nedsivning til grundvandet føres næringsstofferne videre ud i vandløb, søer og havområder. Der kan også komme næringsstoffer fra det spildevand, der kommer fra industri og husholdning. 

Stadig mange næringsstoffer ledes ud 

I Danmark er der arbejdet meget på at begrænse udledningen af næringsstoffer til vores vandmiljø de sidste par årtier. Udledningen af næringsstoffer fra spildevand og andre punktkilder er blevet kraftigt reduceret, bla. på grund af bedre rensningsanlæg, mens der ikke er sket en tilsvarende reduktion i de mængder af næringsstoffer, der udledes fra landbruget pga. gødskning. 

Vandplaner skal hjælpe

Miljøministeriet og kommunerne holder øje med, hvor mange næringsstoffer, der udledes til vandmiljøet, og skal sikre, at udledningen reduceres. 

Vandplanerne er en samlet plan for et forbedret dansk vandmiljø, så der kan sikres renere vand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det gælder både i grundvand, vandløb, søer og havområder. 

Tilstanden i vandløb og søer skal bl.a. forbedres ved at reducere forureningen fra punktkilder, herunder renseanlæg, regnbetingede overløb, spredt bebyggelse og dambrug. Udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget skal også reduceres.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder man ud af, hvor mange næringsstoffer, der er i søen? Se svaret her.
Kan man fjerne næringsstoffer fra søen? Se svaret her.
Betyder det noget for søens vandkvalitet, at man fodrer andehold? Se svaret her.
Hvad betyder det, at man forfodrer ved fiskeri? Se svaret her.
Kan man selv gøre noget for at undgå, at der kommer flere næringsstoffer ud i søen? Se svaret her.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/stop-udledning-af-naeringsstoffer
18 JULI 2024