Den biologiske baggrund for sørestaurering

Ravn_Soe_Søvandets indhold af næringsstoffer er meget afgørende for, om man kan restaurere en sø.

Det er afgørende for søens miljø, hvor mange næringsstoffer, der er i søvandet. Mange danske søer er blevet forurenet med næringsstoffer fra by og land gennem de sidste 100 år, og det har betydet, at søernes økosystem har ændret sig. 

Økosystemet i den klare sø

I den næringsfattige sø er vandet klart, og der kan gro undervandsplanter. Der er ikke så mange planktonalger til at gøre vandet uklart, men der er mange dyreplankton. Fiskebestanden domineres af større fisk og rovfisk, især aborren, og tætheden er ret lav af småfisk som skalle og brasen, der spiser dyreplankton.

Økosystemet i den uklare sø

Når søen tilføres næring, bliver vandet uklart, fordi der bliver masser af planktonalger. Der er ikke nok dyreplankton som fx dafnier til at æde og holde planktonalgerne nede. 

Når der er mange alger, bliver vandet uklart, og der mangler lys ved bunden. Derfor kan der ikke gro så mange undervandsplanter, og fiskesamfundet er domineret af småfisk, især skaller, brasener og små aborrer, der æder dyreplankton. 

Der er ikke så mange rovfisk, især de store aborrer er forsvundet, mens gedder og sandart stadig kan klare sig. 

Fosfor er søens vigtigste næringsstof

Mængden af næringsstofferne fosfor og kvælstof i søvandet afgør hvor mange planktonalger, der kan gro, og dermed, hvor klart vandet kan være. 

Der er som regel rigeligt med kvælstof, men algerne kan ikke udnytte det megen kvælstof, hvis der ikke også er en passende mængde fosfor. Derfor er det som oftest mængden af fosfor, der sætter en begrænsning for antallet af alger.

Færre næringsstoffer ledes ud i søen

Der er gjort en stor indsats for at igen at nedsætte næringsstoftilførslen til søerne gennem de sidste årtier. Men selv om tilførslen er mindsket mange steder, er søernes miljø ikke altid forbedret tilsvarende. Læs mere om, hvordan næringsstoffer fjernes.

Næringsstoffer i søbunden holder søen uklar

Selv om tilførslen af næringsstoffer er bragt ned på et lavt niveau, sker det ofte, at søvandet stadig har et højt indhold af næringsstoffer. Det skyldes, at næringsstoffer fra tidligere års udledninger ofte er ophobet i søbunden. Herfra frigives næringsstofferne langsomt, og søen vil derfor blive ved med at have et højt næringsindhold. 

Det er som regel fosfor, der er det afgørende næringsstof. Hvis søens bundvand bliver iltfrit, bliver der frigivet ekstra meget fosfor til vandet. Her kan sørestaurering være en løsning. Læs mere om fosfor gemt i søbunden.

Fosfor i søbunden kan fjernes

For at fjerne fosfor i søvandet kan man bruge kemiske metoder så som aluminiumsbehandling. Man kan også forhindre, at ekstra fosfor frigives fra søbunden, når der er iltfrit, ved kunstigt at ilte bundvandet. Endelig kan man fjerne fosfor i søbunden ved at grave det øverste lag af søbunden væk. Læs mere om kemisk behandling, opgravning af søbund, iltning af bundvand.

Fiskebestanden er med til at fastholde uklart vand

Når mængden af næringsstoffer i søvandet falder, burde søens vand blive klart. Hvis søens vand alligevel ikke bliver klart, kan det skyldes fiskebestanden. 

I den uklare sø er der rigtig mange fredfisk, især skaller og brasener. De æder meget af det dyreplankton som fx dafnier og andre små krebsdyr, der ellers skulle æde algerne og gøre vandet klarere. 

Manglen på dyreplankton betyder derfor, at der stadig er mange plankton alger og uklart vand. 

Biomanipulation betyder at ændre på fiskebestanden

De mange skaller og brasener i de uklare søer bliver fastholdt af, at der som regel ikke er så mange rovfisk i den uklare sø. I det mindste ikke nok til at antallet af små skaller og brasener kan holdes nede. 

Det er baggrunden for at prøve at ændre søens miljø ved biomanipulation, dvs. at ændre på bestandene af fisk og søens biologiske forhold. Læs mere om opfiskning af fredfisk eller udsætning af rovfisk.

Udplantning af planter er svært

I den uklare sø er der som regel ikke ret mange undervandsplanter, fordi det uklare vand forhindrer lyset i at nå ned til planterne ved bunden. 

Undervandsplanterne har mange vigtige funktioner i søen, og når der ingen planter er, er det med til at fastholde søen i den uklare tilstand. Læs mere om undervandsplanternes betydning. 

Selv om vandet er blevet klart igen efter nogle år med uklart vand, er det ikke sikkert, at planterne kommer af sig selv. Det kan skyldes, at der ikke er planter i nærheden, som de nye planter kan brede sig fra, eller at der ikke er plantefrø i søbunden, som kan spire. Det kan også skyldes, at nye planteskud, der vokser op, bliver ædt af fugle etc. 

Man har i enkelte tilfælde forsøgt at plante planter ud for at hjælpe søen på vej, men det er ikke så nemt. Læs mere om at udplante planter.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/biologisk-baggrund
18 JULI 2024