Opgravning af søbund

I nogle søer bliver vandet ved med at have et stort indhold af næringsstoffer, selv om tilførslen af fosfor og kvælstof udefra er blevet mindre. Det skyldes, at der ligger en masse fosfor ophobet i søbunden fra tidligere tider. 

Dette fosfor siver langsomt op i søens vand, og algerne kan blive ved med at gro og give uklart vand. Det kan tage lang tid, måske 20-30 år, før puljen af fosfor i søbunden er brugt op. 

Søbunden med fosfor graves op og fjernes

For at fjerne næringsstofferne, der ligger i søbunden, kan man fjerne det øverste lag af søbunden. Et lag på 25-50 cm skal fjernes for at være sikker på at få det meste af den fosforrige søbund med. 

Det gøres med en lavbundet båd, en såkaldt Mudcat, der pumper det øverste lag af søbunden af. Metoden er arbejdskrævende og dyr, idet det tager lang tid at fjerne tilstrækkelig med søbund. Bagefter skal det næringsrige mudder bortskaffes, hvilket også kan være problematisk.

Søbunden kan også være så forurenet med tungmetaller, at det kan være særdeles dyrt at bortskaffe det opgravede materiale. Et eksempel på dette er Karlsgårde Sø, hvor der gennem en årrække blev udledt store mængder kviksølv, cadmium, nikkel og zink fra Grindstedværket. 

Brabrand Sø fik fjernet søbund

Fjernelse af søbund er kun brugt i få tilfælde i Danmark, hvor det mest omfattende eksempel er Brabrand Sø ved Århus. Her blev der fjernet 500.000 m3 bundslam over 7 år. Desværre var forbedringen i vandets miljøtilstand mindre end forventet.   

Ofte stillede spørgsmål

Kan man selv fjerne søbunden? Se svaret her.
Hvordan kan man vide, om det er fosfor i søbunden, der er skyld i at vandet er uklart? Se svaret her.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/soerestaurering/opgravning-af-soebund
18 JULI 2024