Blue Reef på Læsø Trindel

Det ødelagte stenrev ved Læsø Trindel blev restaureret i 2008 og har nu et rigt dyre- og planteliv. 

Stenrev har en stor artsrigdom af dyr og planter, fordi der er masser af føde og gemmesteder i huler og tangskove på revet. Stenrev på lavt vand med store sten med hulrum imellem er imidlertid næsten forsvundet fra danske farvande. Stenene er blevet fisket op, fordi de har været nemme at få fat i på det lave vand, og der har været brug for stenene til blandt andet havnemoler og kystsikring.

Stenrevet ved Læsø Trindel cirka 12 kilometer nordøst for Læsø er et eksempel på et rev, som var på vej til at forsvinde, fordi der er blevet fisket sten. I et forsøg på at genoprette det næsten 7 hektar store stenrev blev det første større danske naturgenopretningsprojekt på havet igangsat i 2006 – det såkaldte Blue Reef-projekt. 

Selve restaureringen blev gennemført i 2008, hvor der blev udlagt 60.000 kubikmeter sten fra Norge og Sverige på havbunden, hvor revet skulle genetableres. Naturstyrelsen stod for denne del af projektet.

Blue Reef-projektet var finansieret af EU og blev gennemført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og DTU Aqua. Projektet sluttede i 2012.

Læsø Trindel
Placeringen af revet nord for Læsø.

Effekter på plante- og dyreliv

I Blue Reef-projektet indgik et overvågningsprogram, som skulle undersøge, hvad genetableringen af revet betød for plante- og dyrelivet i området.

Før stenene blev lagt ud, kortlagde Danmarks Miljøundersøgelser og DTU Aqua i samarbejde med lokale fiskere bestanden af alger, bunddyr, fisk og skaldyr på det sted, hvor revet skulle genetableres.

Undersøgelser 4 år efter genetableringen af stenrevet ved Læsø har vist, at revet er fuldt af liv, og at flere forskellige arter af dyr og planter har etableret sig. Havkarusser i store stimer, savgylter og andre arter af læbefisk svømmer nu rundt på revet. Torsk i alle størrelser og i meget større antal end før svømmer i og omkring revet. Fiskene er tiltrukket af de store sten med deres variation i levesteder.

De nye sten har skabt et væld af skjulesteder, hvor blandt andet små fisk kan gemme sig for rovfisk. Derfor ses høje forekomster af både torskeyngel og store torsk samme sted på trods af, at torsk er kannibalistiske og æder yngel af sin egen art.

De store sten er nu dækket med tangplanter, og søanemoner og søstjerner har etableret sig. Søanemoner så man slet ikke i området, før revet blev etableret.

Fisker røgter ruse. Foto: Claus Stenberg
Fiskebestanden på Læsø Trindel blev undersøgt i samarbejde med lokale fiskere. Her ses Jørgen Rulle røgte ruserne i forbindelse med undersøgelserne.

Best practice for genopretning af stenrev

For at vejlede andre i at genetablere ødelagte rev andre steder i de danske farvande er der udarbejdet en vejledning for marine stenrevs genetablering. 
Hent rapporten "Best practice for restoration of stone reefs in Denmark"

Få mere at vide

Få mere at vide om Blue Reef-projektet på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontakt: Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering/projekter/lasoe_trindel
28 MAJ 2024