Næringsstoffer

Mange_alger_er_et_daarligt_tegn_
Mange alger i en sø er som regel tegn på udledning af store mængder næringsstoffer og en dårlig miljøtilstand.

Kender man indholdet af næringsstoffer i en sø, kan man med ret stor sikkerhed forudsige, hvordan fiskesamfundet ser ud. Er næringsindholdet højt, vil småskaller og brasener dominere. Hvis næringsindholdet er lavt, vil der være færre skaller og brasener, mens store aborrer vil trives.   

Næringsstoffer betyder mange planktonalger

Mængden af næringsstofferne fosfor og kvælstof i søvandet afgør, hvor mange planktonalger der kan gro, og derfor hvor klart vandet kan være. 

I de fleste søer er det indholdet af fosfor, der er vigtigst for, hvor meget algevækst der kommer. Der er som regel rigeligt med kvælstof, men algerne kan ikke udnytte det megen kvælstof uden fosfor.

Hvor kommer næringsstofferne fra?

Næringsstofferne i søvandet kommer dels fra de marker og det land, der omgiver søen, dels fra de vandløb eller tilløb, der fører til søen. Næringsstofferne kan således komme langvejs fra i søer, der gennemstrømmes af store vandløb, og som medbringer vand og næringsstoffer fra land og by i et stort opland. Der kommer også i mindre omfang næringsstoffer fra de organismer, der lever i søen. 

I meget bynære søer kan næringsstoffer også blive tilført hurtigt ved store pludselige nedbørsmængder, hvor byernes kloakker svømmer over, og kloakvandet derfor ender i søerne. Tidligere blev der også udledt store mængder urenset spildevand med meget fosfor fra husholdning og industri. 

Tilførsel af næringssstoffer er blevet mindre

Indholdet af fosfor er blevet mindre i de danske søer de sidste 20-30 år, fordi vi er blevet bedre til at rense spildevandet. Derfor er vandmiljøet også blevet bedre i mange søer. Der kommer dog stadig mange næringsstoffer fra landbruget.

Fosfor ophobes i søbunden

I nogle søer er der stadig meget fosfor i vandet, selvom der ikke bliver ledt så mange næringsstoffer ud mere. Det kan være fordi, der stadig ligger en masse fosfor ophobet i søbunden fra tidligere tider, hvor tilførslen var høj. Når der bliver mindre næringsstoffer i bundvandet eller bliver mangel på ilt, frigives der næringsstoffer fra søbundens pulje. Derfor kan det vare mange år, før der ikke længerne frigives fosfor fra søbunden.

Læs mere her om fiskearternes krav til levested og vandmiljø

Aborre, Brasen, Gedde, Karpe, Sandart, Skalle, Suder, SøørredÅl 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder man ud af, hvor mange næringsstoffer, der er i søen? Se svaret her.
Kan man fjerne næringsstoffer fra søen? Se svaret her.
Betyder det noget for søens vandkvalitet, at man fodrer andehold? Se svaret her.
Hvad betyder det, at man forfodrer ved fiskeri? Se svaret her.
Kan man selv gøre noget for at undgå, at der kommer flere næringsstoffer ud i søen? Se svaret her.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/naeringsstoffer
18 JUNI 2024