Fangst af skaller

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

onsdag 04 mar 20
|

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du se, hvor mange ferskvandsfisk, der fanges af erhvervsfiskere i Danmark. Statistikkerne er netop opdateret med fangsttal for 2018 og 2019.

Der er fangststatistik for aborre, gedde, sandart og ål som der er et egentlig erhvervsfiskeri efter, samt for brasen, karpe, skalle og suder, som kun fanges som bifangst.

Danmark har et mindre erhvervsfiskeri efter ferskvandsfisk i søer og brakvandsområder. Oplysninger om fangstmængder indberettes til Fiskeristyrelsen, som samler statistikkerne. Indberetningerne giver, sammen med ældre data fra DTU Aquas arkiver, indblik i, hvordan erhvervsfiskeriet efter ferskvandsfisk udvikler sig – i nogle tilfælde mere end 100 år tilbage i tiden.

Statistikkerne for den erhvervsmæssige fangst af hver enkelt art i fersk- og brakvand formidles i Søhåndbogen på fiskepleje.dk, som netop er blevet opdateret med tal for 2018 og 2019. Søhåndbogen samler viden om miljø, fisk og fiskeri i vore søer, og under punktet Fiskeri findes – ud over fangststatistikkerne - oplysninger om bl.a. regler for fiskeri i søer, fx mindstemål og fredningstider, og de mest gængse fiskemetoder.

Sådan vises fangststatistikkerne

I Søhåndbogen ses fangststatistikkerne både i en historisk og en nutidig udgave, der begge vises som grafer for hver art. De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2000 og viser fangsterne som 10-års gennemsnit.

De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem. For arter, der fanges i både brakvand og ferskvand, vises fangsterne for hver af de to farvandstyper. Hvis der er enkelte søer eller farvande, som dominerer fangsten for en bestemt art, vises de også separat eller nævnes i teksten. For ål vises kun grafer for fangsten i ferskvand, idet fangsten i brak/saltvand er mange gange større.

For hver art findes der desuden en beskrivelse af den historiske udvikling i de erhvervsmæssige fangster og særlige trends i det nutidige fiskeri.

For arterne karpe, krebs og suder er der så beskedne erhvervsmæssige fangster, at der ikke kan vises grafer, så her beskrives fangsterne kun som tekst. Foruden de arter, der vises fangststatistik og tekst for i Søhåndbogen, er der gennem de sidste 10 år landet meget små mængder (dvs. under 10 kg i alt) af arterne knude, karusse, søørred og helt.

Data stammer dels fra DTU Aquas arkiv (historiske fangster), dels fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik, der er offentligt tilgængelig på Fiskeristyrelsens hjemmeside (kun de seneste 10 år).

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/03/fiskefangster-i-soer-2019?id=0076aee1-d2ea-4416-8186-f8788a684cf4
17 MAJ 2022