Konvertering af udsætninger til vandløbsrestaurering

Konvertering af udsætningsmidler til vandløbsrestaurering


I DTU Aqua`s Planer for fiskepleje kan der være anvist, at foreninger kan foretage udsætning af ørred. Udsætningerne bliver finansieret af midler fra fisketegnet. De midler, der er afsat til udsætning af fisk, kan konverteres til finansiering af projekter, som genskaber gyde -og opvækstområder for ørred.

Gruspuljen og konverterede midler fra udsætninger

Formålet med gruspuljen og konverteringsmidler fra udsætninger er at genskabe vandløbenes naturlige fysiske forhold, så de kan understøtte etableringen af selvreproducerende ørredbestande. Alle ansøgninger om midler fra gruspuljen eller konverterede udsætningsmidler gennemgår en biologisk vurdering i forhold til at opfylde formålet med ordningen. I den forbindelse vurderes også, om projektets budget er proportionalt med de forbedringer, projektet kan forventes at have for vandløbets fiskebestande.

For at komme i betragtning til støtte, skal projektet følge DTU Aqua`s vejledninger i vandløbsrestaurering. Det drejer sig om:

ABC i vandløbsrestaurering

Sådan laver man gydebanker for laksefisk.

Det vil fremme ansøgningen, hvis projektet kan forventes at sikre miljømålsopfyldelse på den pågældende strækning. DTU Aquas fiskeplejekonsulenter kan kontaktes for råd og vejledning vedrørende kvalificering af potentielle projekter, samt formalia i forbindelse med fremsendelse af endelig ansøgning.

Fisketegnsmidler kan ikke bruges til at finansiere eller medfinansiere projekter, som kommunerne er forpligtigede til at gennemføre, som en del af de statslige vandområdeplaner. Hvis der i vandområdeplanerne er fastsat indsatser på den pågældende strækning, som ønskes restaureret med midler fra fiskeplejen, er det en forudsætning, at den fastsatte indsats stadig gennemføres som beskrevet i indsatsprogrammet. Ved ansøgning om støtte til denne type projekter, et det derfor et vilkår, at der vedlægges skriftlig bekræftelse fra vandløbsmyndigheden om, at den fastsatte vandplansindsats gennemføres uagtet det ansøgte projekt.

Kontakt Fiskeplejekonsulent Henrik Ravn.

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred/udsaetningsplaner/konvertering-af-udsaetninger-til-vandloebsrestaurering
24 JUNI 2024