Regler for udsætning af fisk

Flytning af fisk kræver kendskab til de veterinære regler

Ønsker man at udsætte fisk i et vandløb eller en større sø, skal der foreligge tilladelser fra Fiskeristyrelsen som administrerer fiskeriloven. Også Fødevarestyrelsen, som administrerer de veterinære regler, skal give sin accept.

Udsætning af specielle arter kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, som administrerer Naturbeskyttelsesloven.

Læs Vejledningen "Regler for udsætning af fisk, krebs og bløddyr i de ferske vande" udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1997. Den rummer både praktiske råd og anvisninger på, hvordan man ansøger om tilladelse til at udsætte fisk. Vejledningen kan du downloade her. Bemærk at vejledningen fra 1997 på flere punkter ikke tidssvarende. Flere myndigheder har ændret navn og nogle instanser er nedlagt. Men det grundlæggende regelsæt er fortsat gældende.

For at Fiskeristyrelsen kan behandle en ansøgning, skal der foreligge oplysninger om, hvor, hvornår og hvor mange fisk man ønsker at udsætte. Derudover gælder følgende:

Altid tilladelse

Som udgangspunkt siger Fiskerilovens § 63, at der altid skal søges om tilladelse til udsætning af fisk i Danmark, medmindre udsætningen følger en af ministeren udarbejdet eller godkendt plan, eller der er afsagt kendelse herom af en landvæsensret.

Kunstigt skabte søer, der ikke har forbindelse til et naturligt vandløbssystem, samt søer i enkeltmands eje uden afløb eller med afløb, som ikke kan passeres af fisk, er ikke omfattet af fiskerilovens bestemmelser om udsætning af fisk. Udsætning i disse vande reguleres derfor efter Naturbeskyttelseslovens § 3 i stedet.

Fremmede arter

Der findes en postivliste over de arter af ferskvandsfisk, der, i udsætningsmæssig sammenhæng, betragtes som naturligt hjemmehørende i Danmark. Udsætning af arter, der ikke er omfattet af positivlisten, kræver, både en tilladelse efter Fiskeriloven og en særskilt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 31, der omhandler udsætning af artsfremmede dyr i den danske natur.

Behandling af ansøgninger

I Danmark anvender man i dag et princip om kun at udsætte de arter af fisk i vore søer og åer, som fra naturens hånd hører hjemme i de pågældende vande. Afgørelser om tilladelse til udsætning af fisk træffes af Udenrigsministeriet og/eller Miljø- og Fødevareministeriet. DTU Aqua vil ofte blive anmodet om en faglig vurdering af mulige konsekvenser af den ansøgte udsætning.

Ved vurdering af en ansøgning om tilladelse til udsætning af fisk vil DTU Aqua bl.a. lægge vægt på:

  • Om arten er naturligt hjemmehørende på udsætningslokaliteten
  • Hvilken effekt udsætningen kan få på den genetiske struktur i en eventuel lokal bestand af samme art
  • Hvilken effekt udsætningen vurderes at få på miljøtilstanden og den øvrige fiskebestand
  • Mulighed/risiko for, at de udsatte fisk spredes til tilstødende vandområder.

Udsætninger med det formål at forbedre miljøtilstanden på udsætningslokaliteten, vurderes generelt positivt.

Lovgrundlag

Fiskeri og udsætning af fisk reguleres primært af lov nr. 330 af 14. maj 1992 om ferskvandsfiskeri samt af lov nr. 322 af 14. maj 1997 om ændring af lov om ferskvandsfiskeri. En samlet fremstilling af de to love findes i lovbekendtgørelse nr. 495 af 16. juni 1997 om ferskvandsfiskeri.

Love for transport og udsætning af fisk

Udsætning af fisk kan være forbundet med risiko for spredning af fiskesygdomme og derfor findes der love og bekendtgørelser som regulerer området. Personer der foretager udsætning af fisk skal være opmærksom på Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 965 af 18. juli 2013 ”Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf”. Link til bekendtgørelsen.

 

Egtvedvirus
For den meget smitsomme og ødelæggende virussygdom, Egtvedsyge (VHS) er Danmark i den heldige situation, atderikke har været udbrud siden foråret 2009. Siden november 2013 er hele Danmark i ferskvand derfor blevet kategoriseret af EU som fri for VHS (Kategori. I). Til gengæld har havbrug stadig sundhedsstatus som ukendt for VHS (dvs. Kategori. III). Derfor må der stadig ikke tilbageføres fisk fra havbrug til ferskvand i DK.

Resten af ferskvandsområderne er under et overvågningsprogram for VHS (Kategori II). Denne overvågning er planlagt afsluttet medio 2013, hvorefter Danmark vil ansøge EU om en godkendelse af hele det danske ferskvandsområde som VHS frit område.  

Vejledning om fiskesygdommene IPN og BKD
Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bekendtgøresen vedrørende udsætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN og/eller BKD frit. Udsætning af fisk i frivand ovenfor akvakulturbrug, der har sundhedsstatus som kategori I eller II for IPN eller BKD, må kun komme fra avlsakvakulturbrug, som har sundhedsstatus som kategori I for IPN eller BKD. Link til bekendtgørelse 967.

I Vejledning nr. 9253 af 1. maj 2014 om godkendelse af akvakulturbrugs vandtilførsel i forbindelse med IPN og BKD sundhedsstatus som kategori I eller II  i følge hvilken der nu også kan oprettes zoner fri for IPN og BKD, således at der altså ikke nødvendigvis kun være tale om IPN og BKD krav i forbindelse med udsætninger opstrøms IPN- og BKD-fri dambrug. Link til vejledningen 9253.

Fødevarestyrelsen kender sygdomsstatus på dambrug
Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Vest, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: 72 27 69 00, telefax 72 27 55 03, e-mail: akva@fvst.dk.

Flytning af fisk kræver også tilladelse fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen overvåger udbredelsen af fiskesygdomme og har en opdateret liste over steder, hvor en række sygdomme er konstateret. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man flytter fisk fra et sted til et andet. Læs mere om, hvad man skal være opmærksom på ved flytning af fisk.

Regler for transport af fisk

I 2007 blev der indført nye regler for transport af dyr, herunder også fisk. Læs mere om regler for transport af fisk.

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/regler_for_udsaetning_af_fisk
24 JULI 2024