Lampret fra dansk vandløb. Lampretter er alle omfattet af EU´s habitatdirektiv.

Lampretter og lovgivning omkring afgitring ved vandindtag fra vandløb

Bæk-, flod- og havlampretter er alle omfattet af EU´s habitatdirektiv, hvor de er opført på bilag II. Særlig krav til afgitring ved vandindtag til vandkraftværker, kan være nødvendig for at tage de nødvendige beskyttelseshensyn til lampretter.

Direktivet beskytter arterne på alle deres levesteder og i alle stadier af deres livscyklus. I Natura-2000 områder med lampretter er de en del af udpegningsgrundlaget og der stilles derfor store krav til både overvågning og beskyttelse af arterne.

Truede lampret-arter skal beskyttes

Beskyttelsen skal sikres uanset hvilke aktiviteter der pågår eller iværksættes både indenfor og udenfor lampretternes leveområder. Dette betyder, at myndigheder skal sikre gunstige livsbetingelser for arten. I en nylig afgørelse vedrørende fortsat udnyttelse af vandkraften i Uggerby Å, har Miljø- og Fødevareklagenævnet påpeget vigtigheden af, at beskytte netop lampretterne. Her har klagenævnet afgjort, at en afgitring på 1,5 mm til vandindtaget til en turbine, kan være nødvendig for at tage de nødvendige beskyttelseshensyn til lampretter.

Læs afgørelsen om lampretter og afgitring ved vandindtag fra vandløb fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Læs om lampretters biologi

Læs om bæklampret, flodlampret og havlampret i Gudenå-systemet

Læs mere om vurdering af afgitring ved dambrug med fokus på udvalgte rødliste- og habitatarter af fisk, herunder lampretter

Af: Bjarke Dehli, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/fri_passage/lampretter-afgitring-vandindtag-lovgivning
18 JUNI 2024