Statistik for erhvervsmæssig fangst af karpe

Der drives ikke erhvervsmæssigt fiskeri efter karper i Danmark, men der fanges minimale mængder som bifangst ved erhvervsfiskeri i søer samt enkelte fjorde.
I Fiskeristyrelsens fangststatistik registreres der årligt fangst af mellem 0 og 30 kg karper samlet for hele landet. Lokaliteter, der optræder i statistikken for perioden 2003 – 2023, som enten fangststed eller landingshavn, omfatter Kramnitze på Lolland, Saltbæk Vig, Bavelse Sø, Sorø Sø, Tissø, Vester Vandet Sø, Kalvehave ved Ulvsund og Ringkøbing Fjord. I årene 2011-13 samt i 2017, 2019, 2020 OG 2023 var fangsten nul. I 2014, 15, 16 og 18 blev der landet hhv. 9, 11, 15 og 12 kg. I 2021 blev der landet 28 kg i Ringkøbing Fjord og i 2022 blev der fanget 32 kg i Vester Vandet Sø og 3 kg i Ovesø, hvilket er den største mængde landet i over 20 år. Begge søer ligger i Thy.

Opdræt af karper
Karpen blev oprindeligt indført til Danmark til opdrætsformål. Det skete midt i 1500-tallet.
Landets sidste aktive opdræt af karper til spisebrug ligger i Gråsten, hvor der har været karpedambrug i mindst 300 år. Det ejes og drives i dag af Naturstyrelsen. Der sælges typisk nogle få hundrede kg karper herfra om året. I december 2018 satte Naturstyrelsen dog selv spørgsmålstegn ved lovligheden af opdrættet i karpedammene, bl.a. i forhold til reglerne om dambrugsdrift. Der bliver derfor ikke indfanget og solgt karper fra dambruget, indtil dette er afklaret.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere om karpens biologi

Læs mere om karpeopdræt.

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/karpe/statistik
18 JUNI 2024