Gedden_fanges_baade_med_fiskestang_og_garn_

Statistik for erhvervsmæssig fangst af gedde

Der drives erhvervsfiskeri efter gedde i enkelte af landets søer og fjorde med nedgarn og bundgarn. Siden 2003 har den årlige fangst svinget mellem 6,8 tons (2021) og 18,3 tons (2009).

Gennem perioden 2007 – 2018 er mellem 50 og 80 % af fangsten sket i fjord- og brakvandsområder. Farvandene omkring Sydsjælland og øerne samt Ringkøbing Fjord (især Stadil Fjord, som opgøres sammen med Ringkøbing Fjord) har traditionelt været de to vigtigste områder. Fra 2015 og frem er landingerne fra brakvand mere end halveret. Faldet skyldes primært mindre landinger i farvandet omkring Sydsjælland og øer. I 2019 blev der fx landet knap 1.000 kg i dette område, i 2020 kun 499 kg og i 2021 bare 48 kg. Ringkøbing / Stadil Fjord tegner sig derfor for hovedparten af landingerne. Ca. 1 tons gedder er i statistikken angivet som fanget i Nordsøen og Skagerrak, disse fangster er åbenlyst fejlnoteret mht. hvilket farvand de er fanget i. De er formentlig fanget i en af de vestjyske fjorde. I 2021 stammede i alt ca. halvdelen af landingerne fra saltvand og den anden halvdel fra ferskvand.

I 2013 satte den samlede fangst i ferskvand bundrekord med 1473 kg. Herefter er landingerne vendt tilbage til omtrent samme niveau som i 00’erne, ca. 5 tons årlige i gennemsnit. Samlet er der i 2019 til 2021 hvert år registreret landing af gedde fra de samme søer. På Sjælland drejer det sig om Arresø, Tissø, Sorø Sø og Tystrup Sø (Tystrup dog undtaget 2021) og i Jylland Mossø, Husby Sø og Vester Vandet Sø. Vester Vandet Sø har de sidste 10 år bidraget med i gennemsnit ca. halvdelen af landingerne fra ferskvand, i 2021 60 %. Efter tre års fravær (2012-2014) optræder Tissø fra 2015 og frem igen i statistikken, med et gennemsnit på 1,5 tons årligt. Endvidere er der landet henholdsvis 875 og 290 kg i Husby Sø i 2020 og 2021.

Gedde fangststatistik  

Den erhvervsmæssige landing af gedde i Danmark 2003 – 2021. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Den erhvervsmæssige fangst afsættes dels til restaurationsbranchen, men sælges især til eksport. Det er sjælden at se gedde til salg i en fiskeforretning i Danmark.

Gedde fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af gedder i ferskvand i Danmark 1903 – 2020 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

Gedden var tidligere betydelig mere værdsat som spisefisk end i dag, hvilket antageligt delvis forklarer den faldende fangst fra 1980’erne og frem. Men i samme periode er antallet af aktive erhvervsfiskere på søerne i Danmark også svundet meget ind. Det skyldes hovedsagelig dårlig økonomi i fiskeriet, især forårsaget af faldende fangster af ål. De faldende fangster af gedde fra ferskvand kan derfor også skyldes, at der efterhånden bliver drevet erhvervsfiskeri på ganske få af vore søer.

  Geddefangster i perioden 1929-2021 

Geddefangster i de danske kystfarvande siden 1929 fraregnet Ringkøbing og Nissum Fjorde. Figur fra rapporten ”Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning”, DTU Aqua 2018, opdateret 2022.

De erhvervsmæssige landinger af gedder i brakvand var tidligere meget større end i dag og fangsten var helt domineret af brakvandsområderne omkring Sydsjælland og øer. Tilbagegangen i landingerne skyldes formentlig at bestandene af brakvandsgedder i dét område gik stærkt tilbage i første halvdel af 1970’erne. Tilbagegangen begyndte med en såkaldt ”saltslåning” i 1969. Hvorfor bestandene ikke kom sig igen efter den hændelse, er der ingen entydig forklaring på.

 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år (virker i browserne - Google Chrome & Firefox).

Læs meget mere om brakvandsgedder i DTU Aqua’s rapport: ”Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning” fra 2018

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/gedde/statistik?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
3 DECEMBER 2022