Fiskemetoder efter aborre

Sportsfiskeri efter aborrer er en særdeles populær form for rekreativt fiskeri. Det kan drives i både små og store søer samt i vandløb, ikke mindst hvor der er indtræk af brakvandsaborrer. Endelig kan der være et meget attraktivt fiskeri i brakvand, dvs. de vandområder med lavt saltindhold, hvor der lever brakvandsaborrer.  

En bred vifte af agn kan anvendes til fangst af aborrer, herunder blink, spinner, wobler, jigs og naturlig agn (f. eks. regnorm eller rejer). Denne bredde i valg af agn afspejler aborrens fleksible fødevalg. 

Søfiskeri

I søer anvendes ofte en kombination af dørgning og spinnefiskeri fra båd. Større områder afsøges ved dørgning og når aborrerne er fundet, ankrer man op og går over til spinnefiskeri. Tit finder man stimer af store aborrer på de skrænter, hvor aborrerne søger efter føde. Man kan også holde øje med om der opstår ”mågesjov” og opsøge aborrerne dér. 

Mange af vores større søer er gode aborresøer, eksempelvis Esrum Sø, Tissø, Glenstrup Sø, Ravnsø og Mossø. Fælles for disse søer er, at de stadig er forholdsvis klarvandede. Hvis bredzonens udformning gør det muligt, kan man især i mindre søer sagtens fange aborrerne fra bredden. Der findes mange små søer med gode aborrebestande rundt omkring i landet.

Isfiskeri efter aborrer på søer er en gammel tradition, der dog af naturlige årsager ikke lader sig praktisere i Danmark hver vinter. Til dette fiskeri anvender man særlige balancepirke eller jigs, som man fisker med lodret gennem et hul i isen. 

I nogle søer kan man om vinteren med succes drive ”isfiskeri” fra båd, også når der ingen is er. Aborrerne finder man ofte de samme steder som under islæg, og man fanger aborren med de samme agn, der anvendes til egentligt isfiskeri. 

Vandløbsfiskeri

Fiskeri i vinterhalvåret efter brakvandsaborrer, der er trukket ind i en å, er en meget populær fiskeriform i mange vandløb på det sydlige og østlige Sjælland samt på Lolland-Falster.  En af de meget kendte lokaliteter er Tryggevælde Å. Her anvender man ofte naturlig agn eller spinnere/woblere i jagten på de rekordstore brakvandsaborrer. Nogle steder fanger man også aborrerne i de moser, hvor de søger ind for at gyde. 

Brakvandsfiskeri

Lystfiskeri efter aborrer i brakvand er et meget spændende, men nogle steder lidt overset fiskeri. 

I Randers Fjord er det populært at fiske aborrer i Sydhavnen og i Dronningborg Bredning. Nogle steder omkring Sydsjælland og øerne er fiskeriet også populært, eksempelvis omkring Guldborgsundbroen og i Nakskov Inderfjord. Somme tider kan der også være et fint fiskeri ved havnen i Stege, hvor Stege Nor udmunder. 

Mange flere lokaliteter byder ganske givet på et lige så godt fiskeri som de nævnte. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aborre/fiskemetoder
18 JUNI 2024