Fangststatistik ferskvandsfisk - her fangst af skaller

Erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

tirsdag 25 sep 18
|

I Søhåndbogen kan du læse om, hvordan man driver fiskeri efter de mest populære fisk, der lever i vore søer. Du kan også finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af disse arter. Statistikkerne er lige blevet opdateret med fangsttal for 2016 og 2017.

Søhåndbogen på fiskepleje.dk samler viden om miljø, fisk og fiskeri i vore søer. Håndbogen indeholder statistikker over den erhvervsmæssige fangst af ferskvandfisk, og disse er lige blevet opdateret med fangsttal for 2016 og 2017. Der er fangststatistik for aborre, gedde, sandart og ål som der er et egentlig erhvervsfiskeri efter, samt for brasen, karpe, skalle og suder, som kun fanges som bifangst.

Du finder fangststatistikkerne under punktet Fiskeri i Søhåndbogen, hvor der også er oplysninger om bl.a. reglerne for fiskeri, fx mindstemål og fredningstider, om de mest gængse fiskemetoder for hver enkelt art i fersk- og brakvand.

Fangster fra 1900-2000
Fangststatistikkerne findes både i en historisk og en nutidig udgave. De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2000 og viser fangsterne som 10 års gennemsnit.

Fangster fra 2003-2017
De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem til 2017. For arter, der fanges i både brakvand og ferskvand, vises fangsterne for hver af de to farvandstyper. Hvis der er enkelte søer, som dominerer fangsten for en bestemt art, vises de også separat eller nævnes i teksten.

For hver art findes der desuden en beskrivelse af den historiske udvikling i de erhvervsmæssige fangster og særlige trends i det nutidige fiskeri.

Data stammer dels fra DTU Aquas arkiv (historiske fangster) samt Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.  

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B0792DA45-9870-4213-87EE-157BC4CA8224%7D
21 JANUAR 2020