Ålen er en af vores mest eftertragtede spisefisk, men bestandene er nu så små, at der er indført en række begrænsninger i ålefiskeriet

Fiskeri efter ål

Nye regler for fiskeri efter ål i saltvand. For 2023 er der fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i saltvand hele 2023.

Nye regler indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. Der er desuden fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i saltvand i hele 2023. Læs "Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand - 2023"

For ål fastsættes der lukkeperioder for forskellige områder i EU. Det indebærer, at der for Østersøen og Skagerrak/Kattegat (ICES område 3) fastsættes en lukkeperiode på tre måneder fra 1. oktober til 31. december 2023 samt en yderligere lukkeperiode, der fastsættes af hver medlemsstat, på tre måneder fra 1. marts til 31. august 2023.

Mindstemål, fredningstider og fiskeredskaber. 

Regler for fiskeri efter ål for lystfiskere og fritidsfiskere, er beskrevet herunder. Der gælder særlige regler for erhvervsfiskere med ålelicens.

Lystfiskeri efter ål

Bekendtgørelse nr. 1615 skelner mellem lystfiskere og fritidsfiskere. En lystfisker er defineret som en person, der anvender en stang med snøre og krog eller lignende lette håndredskaber. Lystfiskeri efter ål er ikke berørt af forvaltningsplanen og må udøves hele året i ferskvand, men i saltvand er der forbud mod rekreativt fiskeri efter ål.

Fritidsfiskeri - ferskvand

  • I ferskvand aftales antallet af redskaber med den person der ejer fiskevandet
  • Kasteruser (enkelte eller dobbelte). Tilladt 1. august til 15. oktober

Afstandsreglerne for redskaber angiver, at der skal være 100 meter mellem hvert redskab og redskabet må kun dække 1/3 del af vandets bredde. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse 1615 af 11/12/2015.

Erhvervsfiskeri

En person, der har ret til at drive erhvervsfiskeri i salt - eller ferskvand eller har en tilladelse til at omsætte fisk fra ferskvand, kan ansøge om en tilladelse til ålefiskeri hos Fiskeristyrelsen. I tilladelsen er det specificeret hvor mange redskaber, der må anvendes til ålefiskeri.

I vandløb er erhvervsruser kun tilladt fra den 1. juni til den 30. november.

Mindstemål for ål

I ferskvand er mindstemålet for gule ål på 45 cm. I saltvand er det generelle mindstemål 40 cm, med enkelte undtagelser som angivet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Mindstemål for gule ål. 

Vandområde

Total længde

Ferskvand

45 cm

Saltvand

40 cm

Limfjorden

40 cm

Ringkøbing, Stadil og Nissum Fjorde

38 cm

Roskilde Fjord og Isefjorden

38 cm

Fiskeperiode for fiskeri efter ål

Bemærk at der kan være særregler, som regulerer fiskeriet mere restriktivt i et lokalområde, og der gælder i øvrigt særlige regler for bredejere og erhvervsfiskere. De generelle regler for perioder, hvor det er tilladt at fiske ål, er beskrevet i tabel 2.  

Tabel 2: Den tilladte fiskeperiode. 

Personer

Fiskeri efter ål er tilladt

Lystfisker

Hele året i ferskvand

1. februar - 30. november i saltvand

Fritidsfisker i ferskvand med ruse

1. august - 15. oktober

Fritidsfisker i saltvand med ruse

Ikke tilladt i 2023

Bredejere i ferskvand

1. august - 15. oktober

Mere information om ål 

Den europæiske ålebestand er på et faretruende lavt niveau. Mængden af yngel fra Sargassohavet er faldet 90 - 99 procent siden slutningen af 1970’erne. Derfor har EU-Kommissionen pålagt medlemslandene at udarbejde en genopretningsplan for ålebestanden.

Målet med genopretningsplanen er at øge mængden af blankål, der forlader Europas vandsystemer og kystvande og derved forøge antallet af ål som gyder i Sargassohavet. EU-Kommissionens forordning til genoprettelse af ålebestanden beskriver rammerne for, hvordan ålebestanden i saltvand og ferskvand skal forvaltes. I saltvand skal fiskeriindsatsen halveres i forhold til niveauet for perioden 2004-2006. I ferskvand er målet at øge biomassen af udvandrende blankål, indtil de udgør 40 procent af den biomasse, som var til stede, da bestanden havde en sund størrelse, hvilket i Danmark regnes som tiden mellem 1920 og 1960.

Den danske genopretningsplan er udarbejdet efter en offentlig høringsfase og er i 2009 godkendt af EU-Kommissionen.

Lokale vedtægtsbestemmelser kan afvige fra det generelle regelsæt og er ikke beskrevet i ovenstående bekendtgørelser. Regler der vedrører placering af ruser, maskemål m.m. henvises til bekendtgørelsen. Er man i tvivl, bør man henvende sig til fiskerikontrollen på telefonnummer: 72185600.

Ofte stillede spørgsmål om ål

Når nu ålen er rødlistet og betragtes som en truet art, hvordan kan det så være, at den ikke er totalfredet? Se svaret her.
Hvorfor forbyder man ikke glasålsfiskeriet i Sydeuropa? Se svaret her.
Hvorfor er det stadig tilladt at spise glasål? Se svaret her.
Hvorfor er det i dag forbudt at stange ål? Se svaret her.

Af Michael Ingemann PedersenSøren Berg og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aal
24 JULI 2024