Der er skabt lavvandede grustryg i Brede Å

Opgangen af laks i Brede Å i 2021

onsdag 09 feb 22
|

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev opgangen af laks beregnet til ca. 120 laks og i 2021 til ca. 868 laks.

I Brede Å i Sønderjylland er der igennem en årrække udsat 10.000-20.000 stk. ½-års laks om året. Udsætningerne er finansieret af fisketegnsmidler. Fiskene bliver opdrættet på Danmarks Center for Vildlaks og udsat i Brede Å-systemet af Brede Å Lystfiskerforening.

I Brede Å-systemet er de opdrættede og udsatte laks ikke finneklippet, og derfor kan man ikke i denne undersøgelse skelne mellem naturligt producerede laks og laks, som stammer fra udsætninger.

Flere gyde- og opvækstområder for laks i Brede Å-systemet

Igennem de senere år er der i Brede Å-systemet genskabt flere gyde- og opvækstområder i både hovedløb og tilløb. Seneste initiativ er, at der bliver genskabt brede og lavvandede strækninger i hovedløbet, hvor mange forskellige fiskearter, herunder også laksen, kan gyde på de udlagte gruspartier. På projektstækningen er Brede Å gjort op til 3 gange så bred i forhold til før projektet.

Fælles for gennemførte og planlagte projekter er, at de foregår i et tæt samarbejde mellem Tønder Kommune og Brede Å Lystfiskerforening.

Læs mere om de projekter, der genskaber gydestryg i store hovedløb

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Brede Å den 26.-27. oktober 2021. Her blev der fanget og PIT-mærket 63 laks, så de senere kunne genkendes ved genfangst. En måned senere, den 30. november -2. december 2021 blev de samme strækninger befisket. I alt blev der i anden omgang fanget 165 laks, hvoraf 12 laks var med PIT-mærker.

Laksene var mellem 52-102 cm lange med en gennemsnitslængde på 73,9 cm.

Gydebestanden af laks i Brede Å-systemet er beregnet til 817 laks. Sammen med de 51 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2021 i Brede Å estimeres den totale opgang til at være 868 laks. I 2021 blev der lystfiskerfanget 198 laks i Brede Å, og heraf blev 51 laks hjemtaget.

Af de undersøgte laks var 39 % hunner og 61 % hanner.

Den forholdsvise lave gennemsnitsstørrelse og en kønsfordeling med overvægt af hanner kan forklares ved en større grilse-andel (55 %) i 2021. Grilse er laks, der kun har været 1 år i havet, før de vender tilbage til vandløbet.

Der blev registreret laks med svamp og diverse skader/sår. Der var 15,8 % med såkaldte ”halebid”, som er et typisk tegn på bid fra sæl eller odder. Der var ingen laks med garnskader, men seks laks (2,5 %) havde tegn på at have været kroget af en fiskekrog.

Der blev fanget otte laks uden fedtfinne, altså laks, der kan stamme fra udsætninger i Skjern Å, Varde Å eller Ribe Å, hvor man mærker de udsatte laks ved at klippe fedtfinnen.

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

1995*

93 (57 – 129)

19

112 (76 – 148)

2021

817 (424 – 1.211)

51

868 (475 – 1.262)

*Kilde: Vadehavsundersøgelsen 1995. Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Derfor er laksebestanden i Brede Å i fremgang

Årsagen til fremgangen i laksebestanden i Brede Å er et samarbejde mellem flere aktører. Lystfiskere, kommuner, rådgivere og lodsejere har i samarbejde gennemført konkrete projekter til gavn for fisk i Brede Å-vandsystem. Lystfiskerne har i årtier udført opdræts- og vandpleje i åen.

Sønderjyllands Amt fjernede i sin tid opstemninger og udlagde gydegrus i forbindelse med genslyngning af Brede Å støttet af blandt andet LIFE – EU's miljøprogram.

Kommunerne har sideløbende arbejdet med at genskabe egnede gyde- og opvækstområder i både hovedløb og tilløb til Brede Å.

Det statslige fisketegn har finansieret udsætningerne af laks samt støttet med penge til forbedring af laksens levesteder.

DTU Aqua har leveret rådgivning med baggrund i den tilgængelige videnskabelige viden om lakseforvaltning, herunder fokusering på at anvende laks af vestjysk oprindelse samt udsætning af unglaks på de bedst egnede lokaliteter.

Reguleringer af fiskeri efter laks er blevet indført i både Brede Å og i Vadehavet.

 

Her kan du læse mere om laks

 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B2B162CE4-DC37-468A-9C2D-2E8661290836%7D
24 JULI 2024