Laks på gydestryg i Hjortvad Å, som er et tilløb til Ribe Å-systemet.

Opgangen af laks i Ribe Å i 2021

søndag 20 feb 22
|

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

I Ribe Å bliver der årligt udsat 30.000 stk. ½-års laks. Udsætningerne er finansieret af fisketegnsmidler. Fiskene bliver opdrættet på Danmarks Center for Vildlaks og udsat i Ribe Å-systemet af Samarbejdsudvalget ved Ribe Å.

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Ribe Å-systemet den 2.-4. november 2021. Her blev der fanget og PIT-mærket i alt 178 laks, så de kunne genkendes ved genfangst. Af disse blev 67 fanget i Hjortvad Å, 55 i Flads/Gram Å og 56 i Gels Å. En måned senere, den 4.-10. december, blev de samme strækninger samt strækninger længere oppe i Flads Å og Gels Å befisket. I alt blev der i anden omgang fanget 153 laks, hvoraf syv laks var PIT-mærkede.

Det var usædvanligt svært at fange laks i anden omgang, og selvom der blev brugt to ekstra dage til at fiske længere oppe i Gels Å og Gram Å, var fiskene åbenbart spredt godt ud i hele systemet, og der blev fanget færre fisk end ventet.

Laksene var mellem 52 og 110 cm lange med en gennemsnitslængde på 73,4 cm.

DTU Aqua har beregnet gydebestanden af laks i Ribe Å-systemet til 3.446 laks. Sammen med de 119 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2021 i Ribe Å estimeres den totale opgang til at være 3.564 laks, dog i dette tilfælde med stor usikkerhed 1.230-5.899 (95% konfidensinterval), se tabellen.

Grundet den forholdsvise store usikkerhed ved estimatet for den beregnede laksebestand bør estimatet anvendes med et stort forbehold.

Ved undersøgelsen blev der i alt fanget 114 hunner og 214 hanner, svarende til 35 % hunner og 65 % hanner. Dette skyldes en stor andel af grilse, der overvejende var hanner. Grilse er laks, der kun har været 1 år i havet, før de vender tilbage til vandløbet.

I 2021 var kun 13 % af laksene (43 stk.) fedtfinne-klippede mod 25 % i 2017. Når fedtfinnen er klippet af, ved man, at laksen er en af de fisk, som tidligere er blevet udsat.

Der var mange registreringer af laks med svamp og diverse skader/sår (12 %), og der var såkaldte ”halebid” (5 %), som er et typisk tegn på møde med sæl eller odder. Der var ingen laks med tydelig garnskade, men 17 laks (10 %) der havde tydelige tegn på at have været på krogen.

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2021
3.446 (1.112-5.780) 119 3.564 (1.230-5.899) 87 %
2017 2.902 (2.287-3.517) 88 2.990 (2.375-3.605) 75 %
2012 908 (645-1.171) 64 972 (709-1.235) 70 %
2009 726 (457-1.210) Laksen fredet 726 (457-1.210) -

Info: "Vilde laks" angiver andelen af laks, som stammer fra naturlig produktion i vandløbet. Altså andelen af umærkede laks registreret i forbindelse med undersøgelsen og ved opfiskning af moderfisk. Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

Læs mere om laksebestanden i Ribe Å

Opgangen af laks i Ribe Å 2017

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats. Læs rapporten

Her kan du se forekomsten af lakseyngel i Ribe Å-systemet i 2012, når du klikker på rubrikken "lakseyngel".

Her kan man se planen for fiskepleje med forslag til tiltag, man kan arbejde med for at genskabe en større ørred- og laksebestand i Ribe Å.

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Her kan du læse mere om laks

 


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=54b4d173-3b6e-41e4-96ec-5d8a5ec9101f
28 MAJ 2024