Atlantisk laks - skånsom genudsætning under vand øger overlevelsen på laksen - Photo credit Olderø fly fishing lodge - flyfishingnation

Opgang af laks i Varde Å i 2019

søndag 02 feb 20
|

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser, at der i 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde. Det er et fald i laksebestanden i forhold til sidste undersøgelse i 2016, hvor opgangen var 3.389 laks.

Størstedelen af de laks, der vandrer ind i Varde Å, kommer ikke fra den vilde laksebestand, men stammer fra udsætning af ½-års og 1-års laks. Det viser resultaterne fra DTU Aquas undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet i 2019, og sådan var det også ved en tilsvarende undersøgelse i 2016.

Målet er, at bestanden skal kunne klare sig uden udsætninger. Der er derfor et stort behov for, at der sker markante vandløbsforbedringer i Varde Å-systemet, som kan genskabe en større naturlig produktion af laks. Det forudsætter, at laksene får fri passage til egnede gyde- og opvækstområder i hele å-systemet.

Genskabelse af faunapassage ved opstemninger og genetablering af egnede gyde-og opvækstområder er forudsætningen for, at laksebestanden kan blive selvreproducerende.

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Varde Ås hovedløb fra 12. til 14. november 2019, hvor der blev fanget og PIT-mærket 184 laks, så de kunne genkendes ved genfangst. En måned senere, 11. - 15. december, blev den samme strækning befisket igen, og der blev også fisket i Grindsted Å og Ansager Å. I alt blev der i anden omgang fanget 691 laks, hvoraf 46 laks var PIT-mærkede.

Laksene var mellem 46 og 115 cm lange, med en gennemsnitslængde på 77 cm.

På baggrund af tallene fra fiskeundersøgelserne har DTU Aqua beregnet gydebestanden af laks i Varde Å-systemet til 2.720 laks. Sammen med de 214 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2019 i Varde Å-systemet estimeres den totale opgang til at være 2.934 laks.

Fra 2012 blev udsatte ½-års laks og fra 2013 også 1-års laks mærket ved afklipning af fedtfinnen, så udsatte laks herefter ville kunnne skelnes fra vilde laks, der er gydt og født i vandløbet. I 2019 havde 41 % af de fangede laks fedtfinne og var dermed vilde. Det er en lille stigning i andelen af vilde laks i forhold til 2016, hvor der var 35 % vilde laks.

Der var færre registreringer af laks med svamp og diverse skader/sår, end der tidligere er observeret, og langt de fleste laks var fine og friske.

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2019

2.720 (2.055-3.384)

214

2.934 (2.270-3.598)

41 %

2016

3.243 (2.920-3.566)

146

3.389 (3.066-3.712)

35 %

2014

1.596 (1.413-1.779)

113 1.709 (1.546-1.892)

*

2012

874 (670-1.050)

133  1.007 (803-1.183)

*

Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

* Først fra og med 2013 blev alle udsatte laks i Varde Å-systemet fedtfinneklippet, så det blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.

 

Af Niels Jepsen, Finn Sivebæk og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Information om laks

Her kan du læse mere om laks

 

Tilmeld nyehdsbrev


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/02/laks-i-varde-aa-2019?id=ad615a88-d273-4928-a56f-29fea95856e4
18 JULI 2024