Udsætning af pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen

Vejledning om udsætning af fisk i saltvand

Hvis man ønsker at udsætte fisk i havet, er der en række ting, der skal opfyldes, inden udsætningen kan påbegyndes.

Fiskeristyrelsen, som administrerer fiskeriloven, skal give tilladelse til udsætningen, ligesom Fødevarestyrelsen, som administrerer de veterinære regler, skal give sin accept.

Som udgangspunkt siger Fiskerilovens § 63, at der altid skal søges om tilladelse til udsætning af fisk i Danmark, medmindre udsætningen følger en plan, som er udarbejdet eller godkendt af Fiskeristyrelsen, eller der er afsagt kendelse om det af en landvæsensret.

For at Fiskeristyrelsen kan behandle en ansøgning om udsætning af fisk bedst muligt, skal der som minimum foreligge oplysninger om, hvilken fiskeart der ønskes udsat, hvor, hvornår, og hvor mange fisk man ønsker at udsætte.

Behandling af ansøgninger

Afgørelser om tilladelse til udsætning af fisk træffes af Fiskeristyrelsen under Fødevareministeriet.

I Danmark anvender man i dag et princip om kun at udsætte de fiskearter, som fra naturens hånd hører hjemme i de pågældende vande og områder. Det betyder, at der som udgangspunkt er behov for at bruge lokale vilde fisk fra det pågældende udsætningsområde. Det er derfor nødvendigt at indfange voksne individer, som kan bruges som forældrefisk til de kommende udsætninger. Dette kræver endnu en ansøgning og en tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

DTU Aqua vil ofte blive anmodet om en faglig vurdering af mulige konsekvenser af den ansøgte udsætning.

Ved vurdering af en ansøgning om tilladelse til udsætning af fisk vil DTU Aqua bl.a. lægge vægt på:

 • Om arten er naturligt hjemmehørende på udsætningslokaliteten.
 • Hvilke genetiske og miljømæssige effekter udsætningen kan få på en eventuel lokal bestand af samme art eller andre arter i området.
 • Hvilken effekt udsætningen vurderes at få på miljøtilstanden.
 • Mulighed/risiko for, at de udsatte fisk spredes til tilstødende vandområder.

Analyser før udsætning

Når man tager ovenstående punkter i betragtning, er det vigtigt, at en række andre forhold er opfyldt, inden man påbegynder fiskeudsætninger. Der bør foreligge en teoretisk viden, der sandsynliggør, at man kan ophjælpe bestanden ved at sætte opdrættede fisk ud.

Man bør som minimum være opmærksom på følgende punkter, før man sætter fisk ud:

 • Behovet og potentialet for at hjælpe fiskebestanden gennem udsætning af opdrættede fisk skal vurderes.
 • Genetiske konsekvenser for de ophjulpne og naturlige bestande skal tages i betragtning ift. oprindelse og antal af forældrefisk samt selve opdrætsprocedurerne. Dette skal sikre en bevarelse af den genetiske diversitet.
  Se mere udførlige genetiske retningslinjer
 • Det skal vurderes, hvad det ideelle antal og og den ideelle størrelse af udsætningsfiskene er.
 • Det skal vurderes, hvornår det er mest optimalt at udsætte fiskene, både ift. tidspunkt på året og tidspunkt på dagen.
 • Der skal tages højde for lokale miljøforhold samt fødetilgængelighed og minimering af påvirkning fra rovdyr.
 • Fiskene, der ønskes udsat, skal tjekkes af en dyrlæge, inden udsætningen foretages. Det skal sikre, at fiskene er sygdomsfri ved udsætning, at de har normal bygning, pigmentering og størrelse for deres alder og ingen synlige defekter.
 • Det skal overvejes, hvordan der sikres størst mulig overlevelse i forbindelse med udsætning.

Nye udsætninger bør følges op af undersøgelser, der kan dokumentere effekten af udsætningerne, der ikke kun følger overlevelsen af de udsatte fisk, men også de afledte effekter. Ved gentagne udsætninger bør det med regelmæssige mellemrum undersøges, om der fortsat er behov for udsætninger, eller om der skal ske justeringer i udsætningerne.

Undersøg, hvilke faktorer der afgør antallet af fisk lokalt

Inden en udsætning foretages bør det undersøges, hvilke faktorer der afgør antallet af fisk på det påtænkte udsætningssted. Med denne viden kan man optimere udsætningerne, så flere af de udsatte fisk overlever.

Eksempler på undersøgelser kan være:

 • Er der perioder, hvor de enkelte individer har en negativ effekt på hinanden, f.eks. fordi fiskene konkurrerer internt om føden? Der kan også være konkurrence fra andre arter, der har samme fødevalg som den påtænkte art.
 • Er der perioder i den specifikke arts opvækst, som gør den særlig sårbar, f.eks. over for rovdyr?
 • Er der andre årsager til, at der er færre fisk, end der potentielt kunne være i et område?

Fødevarestyrelsen kender sygdomsstatus på dambrug

Fødevarestyrelsen skal kontaktes, inden opdrættet starter, hvis fiskene, som skal udsættes, opdrættes på et dambrug. Dette skal sikre, at der er de korrekte forhold i forhold til at opdrætte vilde fisk på det benyttede dambrug. Nærmere oplysninger kan fås hos Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Vest, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: 72 27 69 00, e-mail: akva@fvst.dk.

Flytning af fisk kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen overvåger udbredelsen af fiskesygdomme og har en opdateret liste over steder, hvor en række sygdomme er konstateret. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man flytter fisk fra et sted til et andet.
Læs mere om, hvad man skal være opmærksom på ved flytning af fisk

Regler for transport af fisk

I 2007 blev der indført nye regler for transport af dyr, herunder også fisk.
Læs mere om regler for transport af fisk

Tjekliste før udsætning af fisk

Følgende punkter skal opfyldes, før udsætning af fisk i saltvand kan påbegyndes:

 • Ansøgning om fangst af lokale forældrefisk til opdræt indsendt til og godkendt af Fiskeristyrelsen.
 • Ansøgning om udsætning af fisk indsendt til og godkendt af Fiskeristyrelsen.
 • Ansøgning om udsætning af fisk indsendt til og godkendt af Fødevarestyrelsen.
 • Sygdomstjek af de fisk, der ønskes udsat, af dyrlæge.
 • Overholdelse af reglerne om flytning og transport af fisk.

Af Mads Christoffersen, Josianne Støttrup, Jakob Hemmer Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer;

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/udsaetning/vejledning
18 JULI 2024