Frilægge rørlagte vandløb

Her løb tidligere en bæk i engen. Nu kan man kun se vandet der hvor rørlægningen er gået i stykker. Foto: Gobio.dk

Mange af vores mindre bække er tidligere blevet rørlagt. De mange tusinde kilometer vandløb, som stadig ligger i rør, hindrer ofte fiskebestandene i at benytte gode gyde- og opvækstområder. Samtidig er rørlægningerne med til at forringe levebetingelserne for en lang række arter af både fisk og smådyr. 

Styrt kan forhindre fiskene i at svømme gennem rørene, så de derved ikke kan benytte de gyde- og opvækstområder, som kan ligge opstrøms rørlægningen.

De rørlagte strækninger er ofte uegnet som levested for fisk, men også strækninger opstrøms rørlægningen kan være fisketom, da fiskene ikke har fri adgang.

En frilægning af en rørlagt strækning kan derfor væsentligt forbedre vilkårene for både fisk og smådyr. Ofte fjerner man ikke de gamle rør, men placerer vandløbet i et helt nyt leje. Denne løsning er ofte den billigste og giver samtidig mulighed for at genskabe et slynget vandløb.

Fra fisketegnsmidlerne kan der søges støtte til udlægning af gydegrus og skjulesten i forbindelse med frilægning af vandløb. Læs mere om tilskudsordningen.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/vandloeb/restaurering/fritlaegge_vandloeb
19 MAJ 2024