VELUX FONDEN

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet Aktive ældre en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle, blandt andet har fonden støttet renoveringen af et klækkeri ved Esrum Å og vedligeholdelse af gydebanker i Uggerby Å.

Billedet foroven viser onsdagsholdet i Esrum Ålaug foran klækkehuset - klar til en eftermiddag hvor det nye biofilter som blev finansieret af VELUX FONDEN, skal monteres.

 
VELUX FONDEN støtter restaurering af klækkeri og gydebanker

Til at løse opgaven med at renovere det nedslidte klækkeri i Esrum står 11 af ålaugets medlemmer. Aldersspændet i den 11 mand store gruppe er på 68-78 år. Sammen med det øvrige ålaug og professionel assistance er gruppen med til at sikre, at der fortsat klækkes ørreder i det 34 år gamle klækkeri, der leverer opdrættede ørreder til udsætning i Esrum Å.

Ifølge formand for Esrum Ålaug Søren Lænkholm er renoveringen af klækkeriet livsnødvendig for den lokale ørredbestand:

Esrum Ålaug blev etableret på initiativ fra Naturstyrelsen, DTU Aqua og Fiskeringen og har drevet klækkeri i over 30 år. Driften er i høj grad afhængig af vores mange års erfaringer, viden og frivillige arbejde, men da vores ørreder for to år siden pludselig begyndte at dø, fik vi brug for en hjælpende hånd. Årsagen til at ørrederne døde viste sig nemlig at være et defekt biofilter, og sådan et kunne vi ikke selv finansiere i lauget. Med bevillingen fra VELUX FONDEN og vores egen håndkraft har vi kunnet købe og installere et nyt biofilter, så vores klækkeri snart står klar til igen at huse vores ørreder. 

Velux Fonden
En bevilling fra VELUX FONDEN gav seniorerne i Hjørring mulighed for bl.a. at anskaffe trailere med kompressor og spulepumper til at spule ørredernes gydebanker – til gavn for både naturvennerne og naturen.

I Hjørring er det også fiskeforeningens aktive ældre, der står for arbejdet med at sikre gode levevilkår for ørredbestanden i Uggerby Å. Her fjernes der aflejringer og genoprettes gydebanker.

Arbejdet med at vedligeholde gydebankerne er ifølge tovholder på projektet Jørgen Jakobsen fra Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn blevet en noget mere overskuelig opgave med bevillingen:

-Vi var en gruppe seniorer i foreningen, der blev spurgt af bestyrelsen, om vi ikke ville kigge på vedligeholdelse af gydebankerne. Opgaven vidste sig hurtigt at kræve mere end det håndkraft og værktøj, vi selv kunne levere, så vi sendte en ansøgning om støtte til vedligeholdelsesarbejdet til VELUX FONDENs Aktive ældre-program. Her fik vi en bevilling på omkring 120.000 kr., der har gjort det muligt for os at anskaffe bl.a. trailere med kompressor og spulepumper til at spule gydebankerne.

Ældres viden og initiativ gavner samfund og miljø

Om de to projekter siger programchef hos VELUX FONDEN, Frank Ulmer Jørgensen:

-Både i Esrum og Uggerby har de ældres viden og initiativ været med til at bevare og udvikle en vigtig del af den danske natur, så fremtidige generationer også kan opleve det rige liv, man kan finde i vores vandløb. Det er netop projekter af den slags, vi rigtig gerne vil være med til at støtte.

Bevillingerne til de to projekter er uddelt inden for VELUX FONDENs program, Aktive ældre, der støtter en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Typisk dækker midlerne udgifter forbundet med aktiviteterne, dvs. fx  anskaffe udstyr, indkøb af værktøj og øvrige materialer osv.  

Programmets fokus er på projekter, der inddrager de ældres ressourcer og handlekraft og kommer det øvrige samfund til gavn.

Læs mere om Aktive ældre og VELUX FONDEN

Af Jan Nielsen og Finn SivebækDTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/tilskud_til_vandloebsrestaurering/Velux-Fonden
18 JULI 2024