Skjern Å opstrøms Albæk

Opgangen af laks i Skjern Å i 2023

søndag 04 feb 24
|
Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553 laks.

Af de laks, der i 2023 vandrede ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammede 39 % fra udsætninger af ½-års laks og i 2022 var det 38 % af lakseopgangen som stammede fra udsætninger.

Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet.

Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger i fremtiden, er der et særligt stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, som i dag hindrer, at laksen har fri adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. I Skjern Å-systemet er der stadig særligt problematiske spærringer i Omme Å ved Juellingsholm, i Skjern Å’s hovedløb ved MES Sø og i Rind Å ved Skjern Å-forvirringen. Desuden er der række andre spærringer, ved hvilke det også er afgørende vigtigt, at sikre faunapassage.

Ligeledes bør genskabelse af langt flere egnede gyde- og opvækstområder i hele å-systemet have høj prioritet.

 

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms, samt i Omme Å og Vorgod Å i perioden 24. oktober - 16. november 2023. Der var usædvanlig høj vandstand og der blev fanget i alt 199 laks, som alle blev mærket med PIT-mærker. Der blev elfisket igen i perioden 3.-14. december, 2023 i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms, samt i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å.

Ved anden befiskning blev der i alt fanget 323 laks, hvoraf de 14 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 51 og 115 cm lange med en gennemsnitslængde på 78 cm. Af de fangede laks var 41 % hanner og 59 % hunner.

Laksene var generelt i god form, og der var relativt få med svamp og skader, selv i december, i forhold til tidligere år. Dog var der 22 af laksene, der havde såkaldte ”bidskader”, der dækker bid fra sæl, odder, skarv, etc. I alt 10 laks havde mærker efter at have været kroget af lystfiskere.

På baggrund af tallene fra undersøgelsen i 2023 har DTU Aqua estimeret gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet til 4.320 laks. Lægger man dertil de 342 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2023, får man den estimerede totalopgang i Skjern Å-systemet på 4.662 laks. Det lave antal genfangster betyder, at estimatet for 2023 er ret usikkert, men dog ligger inden for rammerne af tidligere sete intervaller.

Opgangen i 2023 havde en andel på 45 % grilse (under 73 cm). Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet.

I 2023 indgik der i alt 508 laks i undersøgelsen, hvilket er noget lavere end i 2022 (hvor det var 1.127 laks). Dette skyldes både færre laks og meget svære forhold at elfiske under, med rekord meget vand i åen. I tabellen ses andelene af vilde og udsatte laks ved de seneste undersøgelser. Fordelingen mellem vilde og udsatte laks bygger på data fra de laks, der er registreret i de enkelte undersøgelsesår.

Laks

Gydebestand         

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2023

4.320 (2.215-6.425)

342

4.662 (2.557-6.767)

61 %

2022

7.180 (5.210-9.149)

373

7.553 (5.583-9.522)

62 %

2019

5.580 (3.534-7.625)

317

5.897 (3.851-7.942)

51 %

2018

415

47 %

2017

5.207 (3.234-7.180)

314

5.521 (3.548-7.494)

57 %

2016

3.128 (2.711-3.545)

306

3.434 (3.017-3.851)

53 %

2013

2.223 (1.494-3.560)

254

2.477 (1.748-3.814)

2011

3.826 (2.381-5.271)

332

4.176 (2.381-5.271)

2008

2.598 (2.232-2.964)

501

3.099 (2.733-3.465)

Info: Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.


Fra og med efteråret 2010 blev alle udsatte laks i Skjern Å-systemet fedtfinneklippet, så det fremadrettet blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.

En række presfaktorer påvirker bestandene negativt i Skjern Å-systemet

Der er også presfaktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Skjern Å-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene, og at denne faktor er en årsag til høj dødelighed hos unglaks. Her er det særligt bekymrende, at der er etableret en meget stor skarvkoloni i Filsø, tæt på Skjern Å-systemet.

Andre forhold bevirker desuden, at et yderligere og meget væsentlig smolttab må forventes fremadrettet i forbindelse med smoltenes udvandring fra Skjern Å.

Hvis den vilde laksebestand i Skjern Å-systemet skal kunne klare sig på længere sigt, er bestanden derfor helt afhængig af en tilstrækkelig stor naturlig reproduktion. Laksens adgang til gyde- og opvækstområder i hele vandsystemet, yderligere væsentlig vandløbsrestaurering og beskyttelse mod prædation er afgørende vigtig.

 

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Information om laks

 
  • Laksebestanden i Brede Å 2021
  • Laksebestanden i Vidå 2020

Ønsker du at få nyhedsbrev med information om laks så tilmeld dig fiskeplejens nyhedsbrev
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/02/opgangen-af-laks-i-skjernaa-i-2023?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024