Kongeå ved Jedsted Mølle Dambrug - det gamle stemmeværk ses til venstre og det nye stryg som giver fiskene fri passage til gyde- og opvækstområder i Kongeå ses til højre.

Opgang af laks og havørreder i Kongeå i 2017

onsdag 31 jan 18
|
I Kongeå blev gydebestanden af laks og havørred undersøgt i 2017. Bestanden er beregnet til 521 laks og 449 havørreder.

Laks og havørred har tidligere haft svært ved at klare sig i Kongeå, da tre opstemninger i hovedløbet, har givet begrænset adgang til gyde- og opvækstområder samt store smolttab. Den sidste af disse spærringer, ved Jedsted Mølle Dambrug, som hindrede for fiskenes vandringer til næsten hele vandsystemet, blev fjernet i juli 2017. 

Billedet øverst i denne artikel viser det nye stryg ved Jedsted Mølle Dambrug. Stryget har et naturligt fald og genskaber fri passage for fisk. Til venstre i billedet kan man se det gamle stemmeværk. Dambruget eksisterer stadig, men er ombygget til et såkaldt model 3-dambrug, der ikke tager vand fra vandløbet, men derimod fra dræn og boringer. 

DTU Aquas undersøgelse af lakse- og havørredopgangen i Kongeåen i oktober-november måned i 2017 kan betragtes som status for bestandene, før opgangsfiskene har haft fri passage til Kongeåens gydeområder, som ligger opstrøms Jedsted Mølle Dambrug. I de større tilløb er der kun to betydelige spærringer tilbage og de ligger i tilløbet Vejen Å, hvor der er opstemninger ved dambrugene Vejen Lille Vandmølle og Vejen Store Vandmølle.

Den yngel, som nu bliver produceret, vil klække i 2018 og smoltene fra denne gydning kan frit vandre ud i Vadehavet og vende tilbage som opgangsfisk de efterfølgende år, og vi forventer derfor en tydelig fremgang for lakse- og ørredbestanden i åen.

Resultater af undersøgelser af lakse- og havørredbestanden

I Kongeåen er der ikke tidligere foretaget en standardiseret opgørelse af lakseopgangen. Undersøgelsen i 2017 viste, at gydebestanden var på 521 laks. Dertil skal lægges 41 hjemtagne laks for at få tallet for den totale opgang.

Sportsfiskerne fangede i 2017 i alt 223 laks, svarende til 40 % af den samlede opgang. Der var først fri passage ved Jedsted i sommeren 2017 og på det tidspunkt var der allerede fanget ca. 1/3 af årets fangster nedstrøms opstemningen.

For havørreder er gydebestand på 449 stk. i 2017.

Sammen med de lokale fiskeplejeansvarlige foretog DTU Aqua en undersøgelse af bestanden af laks og havørred i Kongeåen i 2009, hvor der blev beregnet en gydebestand på 242 laks og 597 havørreder i åen.

I 1994 blev der, i forbindelse med DFU’s og Amternes Vadehavsundersøgelse beregnet en gydebestanden for havørreder på 643 (202-1.151) og en total opgang på 1.277 (524-2.096) havørreder. I alt blev der optalt 57 laks ved undersøgelsen i 1994.

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

2017

521 (460-582)

41

562 (501-623)

2009

242 (208-276)

64

306 (272-340)

Havørred

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

2017

449 (388-510)

2009

597 (440-754)

Info: Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

Her kan du se forekomsten af lakseyngel i Kongeå-systemet i 2013, når du klikker på rubrikken "lakseyngel".

Her kan man se planen for fiskepleje med forslag til tiltag, man kan arbejde med for at genskabe en større ørred- og laksebestand i Kongeå.

Af Niels Jepsen, Anders Koed og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. Foto af laks: Nils Folmer Jørgensen.

Information om laks

 

Ønsker du at få nyhedsbrev med information om laks, så tilmeld dig fiskeplejens nyhedsbrevhttps://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/01/laksebestanden-i-kongeaa-2017
24 JUNI 2024