Ørredbestandene på Bornholm

søndag 05 mar 06

Ørredbestandene på Bornholm har igennem mange år klaret sig uden udsætninger. Der er lavet flere undersøgelser, som viser at bestandene selv er i stand til at opretholde en tilfredsstillende tæthed. Resultaterne fra undersøgelserne er publiceret i rapporter som du finder her.

Bornholm er kendt for sine naturlige ørredbestande. Der er flere årsager til, at netop denne landsdel har så gode ørredbestande. En af de vigtigste er, at vandløbene har en stor fysisk variation, da størstedelen af dem aldrig er blevet udrettet eller opgravet. Derved har man bevaret de naturlige gyde- og opvækstområder, som kendetegner øens bække og åer. I nogle af vandløbene er der naturlige og kunstige vandfald, som fiskene ikke kan passere, men  opstrøms vandfaldene er der ofte en bestand af bækørred.

På Bornholm er der 950 km vandløb og heraf er en mindre del rørlagt, men det er ikke alle strækninger i vandløbene der er tilgængelig for havørreder da det ofte er vandføringen der bestemmer om opgangsfiskene kan komme langt op i systemerne.

Bestandene er i dag selvreproducerende og igennem mange år har man ikke udsat ørreder i vandløbene. Sådan har det ikke altid været for i 1942 blev der lavet en udsætningsplan for ørred i de bornholmske vandløb. Udsætningsplanen blev lavet uden først at vurdere om der reelt var et behov for at udsætte fisk. Grundlaget for at bestemme, hvor mange fisk der skulle udsættes, var dengang alene en bedømmelse af vandløbene og et skøn over hvor mange ørreder, der kunne leve heri. Der blev ikke taget hensyn til, om der faktisk allerede var mange fisk i vandløbene. Det var først langt senere, at man ændrede denne praksis således at udsætningsplaner blev lavet under hensyntagen til vandløbenes bærekapacitet. For at kunne vurdere bærekapaciteten undersøger man først tætheden af den naturlige ørredbestand inden den eventuelt bliver suppleret med udsætning. Læs mere om udsætningsplaner på siden om regler for udsætning af fisk.

Heldigvis var de udsatte fisk afkom af moderfisk, som blev opfisket i de bornholmske vandløb. Der blev altså allerede dengang anvendt lokale fisk, hvilket var fremsynet.

Ved at anvende lokale moderfisk bevarer bestandene de lokale tilpasninger, som de har udviklet igennem årtusinder.

Mængden af vand i vandløbene på Bornholm følger generelt mængden af nedbør. Den hårde undergrund bidrager til, at vandet hurtigt strømmer ud i vandløbene.

Vandløbene er ligeledes kendetegnet ved, at de har et forholdsvis lille opland og dette bidrager til, at nedbøren hurtigt når frem til vandløbene. En konsekvens af dette er at vandløbene typisk har store afstrømninger om vinteren hvorimod de om sommeren kan udtørre på de øvre strækninger. Selvom der i perioder er strækninger med næsten stillestående vand, så lever der alligevel ørreder i nogle tilfælde i meget store tætheder helt op til 30 stk. ½-års-ørreder pr. m2.

Den mest betydende faktor, som regulerer bestandene, er dog stadig mængden af vand om sommeren. Meget tørre perioder reducerer det areal, hvor der kan leve fisk og da både yngel og ældre ørreder lever i de samme ”pools” vil der foregå en betydelig kannibalisme, som reducerer fiskene i antal. Læs mere på siden om kannibalisme hos ørred.

En undersøgelse baseret på analyse af DNA fra de nuværende bestande og fra bestandene i 1940'erne - 1960'erne (DNA fra gamle skælprøver) tyder på, at der foregår relativt hyppige udryddelser af lokale bestande, som dernæst bliver genetableret ved strejfere fra andre vandløb på Bornholm. Bestandene bliver således opretholdt ved både den kendsgerning, at der er overlap mellem alderen på de havørreder, der vender tilbage til vandløbene samt det fænomen at ørreder strejfer fra andre vandløb. Læs mere på siden om genetiske undersøgelse af ørredbestande.

I forbindelse med fiskeundersøgelser i de bornholmske vandløb har man foruden ørred observeret andre fiskearter herunder; ål, tre- og nipigget hundestejle, aborre, gedde, skalle, karusse, bæklampret og skrubbe.

Som noget nyt har Danmarks Fiskeriundersøgelser, på internettet, nu samlet resultater fra ældre undersøgelser af ørredbestandene. Der er også henvisning til undersøgelser foretaget af Bornholms Regionskommune. Resultaterne fra undersøgelserne er publiceret i rapporten "Bestandsundersøgelser i bornholmske vandløb til belysning af den naturlige ørredproduktion og effekten af udsætning af ørredyngel" (pdf - 15 mb).

Download rapporten "Planer for fiskepleje i vandløb på Bornholm, 2013"

Download rapporten "Udsætningsplan for de bornholmske vande, 1989” (pdf - 10,8 mb)

Bornholms Regionskommune har lavet rapporten ”Ørreder i de bornholmske vandløb, 2004" (pdf - 5 mb)

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2006/03/060305_oerredbestandene_paa_bornholm
23 SEPTEMBER 2023