Historik om fredningsbælter

Der findes historiske beretninger om, hvordan spærrende fiskeri med faststående redskaber i Von Å, som er et tilløb til Ringkøbing Fjord, næsten udryddede bestanden af helt i fjorden i 1880’erne, og om, hvordan en fiskeriforbudszone i mundingen igen rettede bestanden op. Den hændelse var en af årsagerne til, at den første fiskerilov blev vedtaget af Folketinget i 1888.

I nyere tid har man kunnet se en betydelig fremgang i ørredbestandene i områder, hvor der er indført udvidede fredningszoner, herunder å-mundingerne ved Karup Å og Simested Å. 

Uvikling_i_bestanden_af_havoerred_efter_garnfredningen
Figur 1. Udviklingen i havørredbestanden efter garnreguleringer.

Saltvandsfiskeriloven har siden 1888 fastsat reglerne for fiskeriet omkring vandløbs og fjordes udmundinger i havet (se nedenfor). Tankegangen tog dengang primært udgangspunkt i ”fordelingspolitik” og ikke i naturhensyn. Man kunne ikke tillade, at enkeltpersoner fangede størstedelen af fangsterne fra et vandløb. Der var erfaring for, at den slags medførte ballade imellem fiskerne. 

Loven gav mulighed for at oprette særlige fredningsbælter specielt af hensyn til vandrefisk. Men grundlæggende har reglerne om fredningsbælter i lovgivningen ikke ændret karakter igennem deres mere end 130 års levetid.

Fredningsbælter omkring vandløbsmundinger er fortsat en særfredning, der tilgodeser vandrefisk såsom helt, laks, ørred, gedde og aborre. I dag er der bare meget mere fokus på de biologiske forhold, men de måder, man løser problemerne på, er næsten de samme.

Uddrag af Lov om Fiskeriet i Danmark af 5. april 1888
§ 11. Uden særlig adkomst maa intet fiskeredskab udsættes eller vaaddræt finde sted nærmere end 200 favne ved fjordes udmunding i havet og henholdsvis 100 og 50 favne ved aaers og bækkes naturlige og ved kunst frembragte udløb i havet eller fjordene. Hvor forholdenes beskaffenhed maatte gjøre det ønskeligt kan mindre afstande dog fastsættes af indenrigsministeren."

 

Behovet for en acceptabel fordeling af fangster eksisterer i princippet stadig, men samtidig er man blevet mere bevidst om, at fiskene også har et behov for beskyttelse.

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/fredningsbaelter/historik-om-fredningsbaelter
31 MAJ 2023