Flodkrebs

Flodkrebsen har det skidt i Danmark

tirsdag 17 maj 22
|

Danmarks mest udbredte krebsart er i dag den invasive signalkrebs. Det er en væsentlig årsag til, at flodkrebsen bliver sjældnere og faktisk er helt forsvundet fra nogle landsdele. Det er den triste virkelighed, som den første systematiske kortlægning af udbredelsen af krebs i Danmark har afsløret.

DTU Aqua har i perioden 2020-2021 kortlagt udbredelsen af alle arter af krebs og krebsepest i Danmark for Miljøstyrelsen. Opgaven vandt DTU Aqua ved et offentligt udbud.

Undersøgelsen er udført ved at indsamle vandprøver fra vandløb og søer i hele landet og undersøge dem for forekomst af DNA fra krebs og krebsepest. Det er det såkaldt miljø-DNA eller e-DNA, som alle dyr og planter afgiver til omgivelserne, som undersøges. Metoden er forholdsvis ny og har vist sig velegnet til at påvise forekomst / ikke forekomst af arter i ferskvand, herunder krebs.

Konkret er der undersøgt for forekomst af den hjemmehørende flodkrebs og de to invasive arter signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Samtidig er udbredelsen af den for flodkrebs dødelige sygdom krebsepest – en parasitisk sygdom fra Nordamerika – også kortlagt. Det er en sygdom, som signalkrebs, der ligeledes stammer fra Nordamerika, lever i et balanceret vært-parasit forhold med.

Endelig blev udvalgte prøver også undersøgt for to fremmede arter, marmorkrebs og Louisiana flodkrebs, der endnu ikke er fundet i Danmark, men lever i vore nabolande.

De centrale konklusioner i undersøgelsen er, at:

  • den gennemførte kortlægning har øget vores viden om arternes udbredelse markant.

  • signalkrebs er den mest udbredte art af ferskvandskrebs i Danmark i dag. Udbredelsen omfatter en række af Danmarks største vandsystemer. I de fleste vandsystemer er arten så vidt vides kun deludbredt. Med det kendskab, vi har til signalkrebs som invasiv art, vil udbredelsen øges over tid i de vandløb.

  • flodkrebsen er den næstmest udbredte art. Der er imidlertid stor risiko for, at udbredelsen vil blive reduceret i de kommende år, idet der dels er vandsystemer, hvor der lever både flodkrebs og signalkrebs, og dels er der vandsystemer med flodkrebs, hvor der også er fundet krebsepest. Her må vi forvente, at bestandene af flodkrebs vil gå til. Kortlægningen viste også, at flodkrebsen eksempelvis er helt fraværende i Sydvestjylland, ligesom den tidligere store bestand i Suså nu synes helt erstattet af signalkrebs, der er smittet med krebsepest.

  • Galizisk sumpkrebs er kun konstateret få steder på Sjælland og Lolland, men vides at forekomme flere steder på Sjælland, primært i Hovedstadsområdet/Nordsjælland. En enkelt forekomst i Jylland kendes også fra litteraturen. Udbrud af krebsepest kan betyde, at denne art forsvinder.

  • krebsepest er fundet i alle landsdele, som forventet primært i forbindelse med forekomster af signalkrebs, men også i vandsystemer med forekomst af flodkrebs. Baseret på fund af krebsepest i vandløb, der for få år siden var fri for denne sygdom, synes udbredelsen af krebsepest at være stigende.

  • et litteraturstudie viser, at der i dag kun findes meget indgribende metoder til effektiv bekæmpelse af invasive ferskvandskrebs i form af metoderne kemisk bekæmpelse eller permanent udtørring/opfyldning af søer.

  • der er ikke påvist forekomst af hverken marmorkrebs eller louisiana flodkrebs i Danmark.

Læs rapporten her: Kortlægning af udbredelsen af krebs og krebsepest i danske ferske vande

Flodkrebs

 

Af Søren Berg og Magnus Wulf Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Læs mere om krebs:

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=eae51771-034d-4f65-b246-0c4a324a9023
18 JULI 2024