Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Opgang af laks i Skjern Å i 2019

onsdag 19 feb 20
|
Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var 5.897. Dette er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks. Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet. DTU Aquas seneste undersøgelse viser, at det stadig er omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind i Skjern Å, stammer fra disse udsætninger.

Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger, er der et særdeles stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, så laksen får adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. Ligeledes bør genskabelse af langt flere nye egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet.

Undersøgelsens udførelse og resultater
DTU Aqua elfiskede i Skjern Å fra Rind Ås udløb og nedstrøms samt i Omme Å og Vorgod Å fra 4.- 8. november 2019. Der blev fanget i alt fanget 389 laks, som blev mærket med PIT-mærker. Der blev elfisket igen i perioden 2.-17. december 2019 i Skjern Å fra Rind Ås udløb og nedstrøms, i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å. Her blev der i alt fanget 371 laks, hvoraf de 25 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 51 og 120 cm lange.

På baggrund af tallene fra fiskeundersøgelserne har DTU Aqua beregnet gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet i 2019 til 5.580 laks. Sammen med 317 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2019 er den totale estimerede opgang til Skjern Å-systemet i 2019 på 5.897 laks.

I 2019 indgik der i alt 735 laks i undersøgelsen, hvilket er det højeste antal opgangslaks, der hidtil har indgået i undersøgelser i Skjern Å-systemet. I tabellen ses andelene af vilde og udsatte laks. Disse andele bygger på data fra de laks, der er håndteret i de enkelte undersøgelsesår.

Laks

Gydebestand         

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2019

5580 (3534-7625)

317

5.897 (3.851-7.942)

51 %

2018

415

47 %

2017

5.207 (3.234-7.180)

314

5.521 (3.548-7.494)

57 %

2016

3.128 (2.711-3.545)

306

3.434 (3.017-3.851)

53 %

2013

2.223 (1.494-3.560)

254

2.477 (1.748-3.814)

2011

3.826 (2.381-5.271)

332

4.176 (2.381-5.271)

2008

2.598 (2.232-2.964)

501

3.099 (2.733-3.465)

Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

Først fra og med efteråret 2010 blev alle udsatte laks i Skjern Å-systemet fedtfinneklippet, så det fremadrettet blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.

Af Niels Jepsen, Finn Sivebæk og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Information om laks

 

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BA186AB22-C369-4A4D-93F1-41E20B26B148%7D
24 JULI 2024