Tilløb til Skjern Å, Holtum Å

Opgang af laks i Skjern Å i 2011

fredag 04 jan 13
|

I 2011 var opgangen af laks i Skjern Å på 4.176 laks.

I forbindelse med forvaltning af de danske laksebestande gennemførte DTU Aqua i 2011 en undersøgelse af laksebestanden i Skjern Å. Undersøgelsen havde til formål at bestemme den samlede opgang af laks, som vandrede fra havet og ind i Skjern Å systemet. Undersøgelsen blev foretaget i samarbejde med DCV Skjern og Skjern Å Sammenslutningen.  

Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3.099 laks. I 2011 blev opgangen af laks i Skjern Å beregnet til 4.176 laks.  

Gydebestand og opgang af laks i Skjern Å i 2008 og 2011 

De omfattende forbedringer af laksens vilkår, der er gennemført, er givetvis en del af forklaringen på den stadigt stigende opgang. Der er dog stadig adskillige problemer med kvaliteten af laksens levesteder i åen og laksens mulighed for at passere en række opstemninger. Der bør fortsat være fokus på at genskabe bedre betingelser for fiskene gennem miljøforbedringer i og ved vandløbet, såfremt man ønsker at bestanden skal vokse og på sigt blive selvreproducerende.  

For Skjern Å er produktionspotentialet væsentligt højere end målet for "Gunstig bevaringsstatus", som er defineret som 1.000 gydefisk årligt. På længere sigt er en opgang på 5.000–10.000 gydelaks årligt til Skjern Å-systemet ikke urealistisk.  

Det er endnu for tidligt at vurdere, om gunstig bevaringsstatus for laksebestanden i Skjern Å er nået, da det tidligst om tre år er muligt at skelne mellem udsatte og vilde laks. ”Gunstig bevaringsstatus” for laksen er en tilstand, hvor det sikres, at bestandene på sigt undgår indavl og ikke mister genetisk variation, samt kan modstå enkelte ”dårlige” sæsoner, f.eks. hvor overlevelsen af ynglen slår fejl. For at opnå ”gunstig bevaringsstatus” for laksen i de danske vandløb, vurderes det, at gydebestandene i de enkelte vandløb skal være omkring 1.000 individer i gennemsnit pr. år. I praksis vil det sige, at der for hvert vandløbssystem i gennemsnit skal svømme ca. 1.000 gydelaks op i vandløbet hvert år uden hjælp fra udsætninger.  

Læs rapporten laksebestanden i Skjern Å i 2011 (pdf - 0,9 mb) 

Af Niels Jepsen og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2013/01/130104_laks_i_skjern_aa_2011??id=c14bfa9d-8e57-409b-992b-1cf3cdd95ff9
18 JULI 2024