Fisketegnet betaler grus til projekter som skal genskabe egnede gyde- og opvækstområder for fisk i vandløb

Foreningspuljen til vandløbsrestaurering - genskaber gydeområder

Udlægning af gydegrus gavner både fisk og smådyr. Fisketegnet betaler grus og skjulesten til vandløbsrestaurering i vandsystemer, hvor man ønsker at genskabe egnede gyde- og opvækstområder for fisk.

Fiskeplejemidlerne har en særlig "foreningspulje" på 500.000 kroner årligt til mindre restaureringsprojekter, der kan gennemføres som foreningsaktivitet. For beløbet kan foreningerne købe gydegrus og en vis mængde skjulesten, som bliver finansieret 100 %, og der kan også opnås støtte til maskintid i begrænset omfang.

  
Foreninger, som varetager fiskeplejen i vandløb, kan ansøge om støtte til materialer ved projekter, der kan fremme en naturlig bestand af ørred og andre fisk som findes på stryg i vandløb. Der ydes især tilskud til projekter som udlægning af gydegrus og sanering af mindre spærringer i fortrinsvis mindre vandløb.  

For at få støtte er det en forudsætning, at vandløbsmyndigheden, altså kommunen, samt de berørte lodsejere skriftligt har tilkendegivet, at projektet kan gennemføres.

Der kan normalt opnås støtte med op til 30.000 kroner pr. projekt, excl. moms. Inden for beløbsrammen kan alle materialeudgifter blive dækket, og der kan anvendes indtil 25 % af det bevilligede beløb til maskintid. Derimod kan der ikke opnås støtte til projektering og arbejdsløn.

Vejledning til at ansøgning om tilskud fra denne pulje

Det anbefales, at man følger DTU Aquas vejledning for udlægning af gydestryg. Vejledningen er anbefalet af Miljøstyrelsen som et nøgledokument i vandløbsrestaurering.

Download vejledning - Sådan laver man gydebanker for laksefisk (pdf - 0,1 mb) 

Download ansøgningsskema til finansiering af gydegrus og skjulesten

En ansøgning skal indeholde følgende:

  • Projektbeskrivelse – hvad er problemstillingen, og hvad skal der laves 
  • Kortskitse – hvor skal projektet laves (helst med angivelse af navne og stationsnummer fra DTU Aquas Plan for Fiskepleje i det pågældende vandsystem) 
  • Budget – hvad kommer det til at koste excl. moms (indhent tilbud fra grusleverandør/vognmand) 
  • Tilladelse fra vandløbsmyndigheden (kommunen) 
  • Tilladelse fra lodsejerne
  • Oplysninger om, hvorvidt man agter at følge DTU Aquas vejledning omkring udlægning af gydegrus

Der er ingen indsendelsesfrist, og ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de bliver modtaget. Derudover kan en forening kun have ét projekt kørende ad gangen, for at midlerne kan blive fordelt så bredt geografisk som muligt. Når et projekt er gennemført og afregnet, kan der søges igen.

Projektet skal være gennemført og regningen for de indkøbte materialer fremsendt i samme kalenderår som bevillingen er tildelt, da bevillingen ellers bortfalder.

Oplysninger til leverandøren

Leverandøren skal udfærdige en faktura, som udstedes til DTU Aqua. Det skal fremgå af regningen, hvem der er foreningens kontaktperson, og hvor materialerne er leveret.

Faktura fra grusleverandøren påført DTU Aqua’s - EAN nr. 5798000877344 og stednr. 2542 frem­sendes til DTU Aqua elektronisk, f.eks. via www.virk.dk

Samtidig skal leverandøren sende en kopi af regningen til foreningens kontaktperson.

Kontaktpersonens opgaver

Foreningens kontaktperson udfylder ”Regnskabsskema for vandløbsrestaurering” og attestere ved at underskrive leverandørens fakturakopi.

Begge dele fremsendes til DTU Aqua, enten pr. post til DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg, eller indscannet pr. email: FFI@aqua.dtu.dk 

Det er vigtigt, at foreningen sender regnskabsskemaet og leverandørens fakturakopier senest 8 dage efter modtagelsen, da betaling til leverandøren ikke kan ske, før de nævnte papirer er modtaget hos DTU Aqua i Silkeborg.  

Her kan du downloade regnskabsskemaet for vandløbsrestaurering

Kontakt: Henrik Ravn, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/da/vandloeb/restaurering/tilskud_til_vandloebsrestaurering/foreningspuljen
24 JUNI 2024