Ørredkortet viser, hvor der er fundet naturlig ørred- og lakseyngel i danske vandløb

Ørredkort: Nyt Danmarkskort viser, at ørrederne gyder i mange vandløb

mandag 07 mar 16
|
Find dit lokale vandløb på dette nye digitale ørredkort, som giver overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred.

Alle ørreder og laks gyder i vandløb - også de havørreder, der lever en stor del af livet i havet. Nu kan du på et digitalt Danmarkskort se hvor meget yngel, DTU Aqua har fundet rundt om i landet.

Kortet viser vandløb landet over med stor naturværdi og mange ørreder samt strækninger, hvor miljøtilstanden og ørredbestanden kan forbedres, f.eks. ved udlægning af gydegrus.

Man kan også se, hvor der er fundet lakseyngel i mindre vandløb i de områder i Jylland, hvor laksen naturligt hører hjemme, dvs. det vestlige Jylland syd for Limfjorden og Gudenåen, hvor bestanden er uddød men forsøgt genetableret. Hvis der er gydning af laks andre steder i landet, hvor laksen ikke oprindeligt hører hjemme, er det fra tilfældige optræk af laks, og det er så sjældent, at det ikke er medtaget på kortet.

Lakseyngel i større vandløb, hvor laksen hovedsagelig gyder, fremgår ikke af kortet, fordi DTU Aqua kun sjældent undersøger de store vandløb for yngel.

Se det nye digitale ørredkort her

De små vandløb er vigtige gydeområder

Ørredkortet viser bestanden af ørredyngel fra gydning 5.028 steder i vandløb, som DTU Aqua har undersøgt i perioden 2006-2016. Man kan bl.a. se på kortet, at mange bække under to meters bredde er vigtige gydeområder for ørred. Det har man vidst i mange år - men nu er det blevet nemmere at få overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred.

Man beregner bestanden af ørredyngel forskelligt i små og store vandløb. Derfor viser kortet bestandene af ørredyngel via:

  • to slags symboler i forhold til vandløbets bredde
  • farvekoder for den økologiske tilstand i forhold til ørredindekset

Vandløb.

500 steder undersøges hvert år 

DTU Aqua undersøger hvert efterår fiskebestanden ca. 500 steder i vandløb, som vurderes egnet for ørreder. Det er vandløb med passende fald og vandhastigheder, så der naturligt kan være ørred og/eller laks i det. Der er aldrig udsat ørred- og lakseyngel før undersøgelserne, så forekomst af yngel viser, at vandløbet bliver brugt til gydning af den naturlige ørred- eller laksebestand.

De indsamlede data indgår i det digitale ørredkort og bruges som udgangspunkt for en vurdering af tilstanden i hvert vandløb. Desuden har Miljøstyrelsen brugt DTU Aquas data til vandområdeplanerne for 2015-2021 til at beregne den økologiske tilstand i forhold til ørredindekset, hvor ørred og laks er indikator for den økologiske tilstand i vandløbene.

Planer for fiskepleje

En stor bestand af yngel viser, at der er gode gydemuligheder i vandløbet, og at ynglen kan overleve. Hvis der ikke er ret meget yngel, kan forklaringen være, at

  • antallet af gydefisk er unaturligt lille, f.eks. på grund af spærringer for vandrefisk ved opstemninger, vådområder etc.
  • gydemulighederne er dårlige og kan evt. forbedres
  • ynglen klarer sig dårligt på grund af dårlig vandkvalitet, manglende levesteder etc.

Manglende forekomst af yngel kan betyde, at vandløbet ikke er egnet til gydning i øjeblikket. Men hvis vandløbet har været egnet til gydning fra naturens hånd og senere er forringet ved bortgravning af gydegrus etc., kan det ofte restaureres. Mangel på yngel kan dog også skyldes, at vandløbet er mere egnet som opvækstvand for større ørreder uden naturlig forekomst af gydegrus. 

DTU Aquas vurdering af de enkelte vandløb fremgår af de ”Planer for fiskepleje” (tidligere kaldet ”Udsætningsplaner for ørred”), som kan downloades her fra hjemmesiden.  

Se film om ørredens gydevandløb og læs mere 

Modtag nyheder om ørredbestandene i Danmark. Tilmeld nyhedsbrev

Af Jan Nielsen, Henrik Baktoft og Finn Sivebæk DTU Aqua

Fotos: Jan Nielsen og Lars Aarøe. 

 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/03/oerredkort
24 JULI 2024