Ørredsmolt lige inden den forlader ferskvand

Ørrederne i Limfjorden vandrer mod øst

torsdag 07 dec 17
|

Nye undersøgelser af ørredernes vandring i Limfjorden viser, at smoltene forlader fjorden mod øst ud i Kattegat. Undersøgelsen viser også, at forholdsvis mange af smoltene dør i fjorden.

Vandløb, der løber til Limfjorden, er blandt de mest produktive ørredvandløb i landet, og tidligere undersøgelser har vist, at det ofte er ørreder fra Limfjorden, der bliver fanget langs kysterne i de indre danske farvande. 

Man ved imidlertid ikke, hvad havørreder fra limfjordsvandløbene foretager sig, efter at de har forladt vandløbene. Der mangler også viden om, hvor stor en del af fiskene der forlader fjorden, og om de, der gør det, vandrer ud mod vest ved Thyborøn eller mod øst ved Hals.

20 % af smoltene vandrede ud af Limfjorden – mod øst
Forskere fra DTU Aqua har mærket 101 smolt fra Karup Å og Simested Å med elektroniske mærker og efterfølgende studeret deres vandring i fjorden. Disse resultater er nu tilgængelige i en DTU Aqua-rapport.

Resultaterne viser, at 20 ud af de 101 mærkede smolt forlod fjorden mod øst i løbet af maj og juni, mens ingen forlod den mod vest.

Flertallet af smoltene døde
De 81 fisk, som ikke vandrede ud af Limfjorden, døde tilsyneladende i vandløbene eller i fjorden, hvilket er en høj dødelighed i forhold til andre fjorde, hvor lignende undersøgelser er foretaget.

Data antyder desuden, at dødeligheden var meget høj i begyndelsen af fiskenes ophold i fjorden, hvor de stadig var tæt på vandløbenes munding og dårligt tilpassede til forholdene i havet. Eksempelvis nåede kun 39 % (20 ud af 51) af smoltene fra Simested Å igennem Hjarbæk Fjord. Den umiddelbare vurdering er, at det især er rovdyr som eksempelvis sæler og skarver, der gør indhug i bestanden, når smoltene bevæger sig ud i fjorden.

Limfjorden er måske ikke et optimalt opvækstområde for smolt
Det er bemærkelsesværdigt, at havørredsmoltene tilsyneladende kun i ringe grad anvendte Limfjorden som opvækstområde, selvom fjordens størrelse burde gøre det muligt. Således var der ingen registreringer af de mærkede smolt i fjorden og vandløbene efter 4. juli, hvorfor det skønnes, at alle eller størstedelen af de fisk, der ikke havde forladt fjorden på dette tidspunkt, var døde.

Ved at vandre igennem fjorden og forlade den i stedet for at vokse sig større tættere på vandløbets munding, udsætter fiskene sig selv for angreb fra rovdyr gennem hele fjorden, mens de stadig er forholdsvist små og sårbare. Strategien er derfor opsigtsvækkende i forhold til havørredsmolt fra norske studier, hvor en stor del af smoltene næsten altid bliver tæt ved vandløbets munding i hele eller en stor del af studieperioden.

Skønt det ikke er muligt at give et præcist svar på, hvorfor smoltene løber risikoen og forsøger at forlade Limfjorden, vurderes det, at faktorer som mange rovdyr, manglende skjulesteder og periodevise iltsvind i fjorden kan medvirke til, at fiskene forlader den.

Har de voksne havørreder samme adfærd?
Resultaterne af studiet kan være med til at forklare, hvorfor ørrederne fra Limfjorden er så talstærkt repræsenteret i de indre danske farvande, og de bekræfter samtidig, at de store limfjordsvandløb har betydning for fangsterne af ørreder i store dele af landet.

Fremtidige undersøgelser vil kunne rettes mod, hvorfor fiskene gør, som de gør, og hvad man kan gøre for at forbedre deres overlevelse.
Ørrederne vandrede mod øst når de trak ud af Limfjorden ingen benyttede det vestlige udløb ved Thyborøn.

Hent rapporten om havørreder i Limfjorden

Af Martin Lykke Kristensen og Kim Aarestrup, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=c91ad652-73d9-44e8-a28b-c1b1d455820d
18 JULI 2024