Projekt revfisk.

DTU-forskere omdanner stenrev til laboratorium

tirsdag 01 jul 14
|
af Line Reeh

Giver stenrev egentlig flere fisk i havet? Det kan feltarbejde på et stenrev mellem Samsø og Sejrø samt forsøg på Den Blå Planet give svar på.

Stenrev på lavt vand var tidligere en meget udbredt naturtype i Danmark. I dag er stenene fra disse rev mange steder fisket op og brugt til kystsikring. Derfor har man fx ved LæsøTrindel i Kattegat genoprettet et rev ved hjælp af importerede sten fra Norge for at skabe bedre forhold for fiskeyngel og hummere.

Men hvad betyder stenrev helt præcist for fisk? Hvilke typer af rev foretrækker de – og til hvad? Og betyder flere stenrev også flere torsk i havet? Det er nogle af de spørgsmål som forsker Claus Stenberg, DTU Aqua og kolleger lige nu arbejder på at finde svar på i projektet Revfisk, der er støttet økonomisk af Fødevareministeriet og EU gennem den Europæiske Fiskerifond.

”Der er bred enighed om, at stenrev er vigtige for fisk. Men vi mangler præcis viden om hvorfor. Og vi ved heller ikke om et stenrev øger produktionen af fx torsk i et område. Den viden har vi brug for at kunne svare præcist på, hvad vi mister ved ikke at have stenrev længere- og dermed også hvad det ville betyde, hvis man fx genetablerede rev i danske farvande,” siger Claus Stenberg, DTU Aqua, projektkoordinator i Revfisk-projektet.

For at undersøgerne det har forskerne sat fokus på et stenrevsområdet Hattar Barn i den nordlige del af Storebælt mellem Sejrø og Samsø.  Revet har både en lav del, hvor sollyset når ned, så der er tangskov, og en dybere del med mindre lys. De to revtyper studeres på flere måder. Dels gennem en række korte undersøgelsesprogrammer, hvor fiskefaunen sammensætning og mængder bliver kortlagt hen over det meste af et år, og dels via en række special-undersøgelser, som bl.a. skal kortlægge, hvad der er af tilgængelig føde for fiskene og hvordan fiskene bruger stenrevene. Sidstnævnte sker ved at mærke småtorsk med akustiske mærker, så biologerne kan følge fiskenes færden på revet og aflure, hvor de foretrækker at være i løbet af døgnet - og i løbet af året.

Rev som spisekammer

Forskerne har netop gennemført tre ugers intensivt feltarbejde på revet, hvor holdet har undersøgt fiskesamfundet, fødemuligheder på revet på henholdsvis lavt og dybt vand, samt mærket torsk. Undersøgelserne foregår i samarbejde med den lokale fisker Allan Jensen fra Sejrø.
  

”Vi har som forventet fange mange småtorsk på 20-30cm.  Ved at se på, hvad fiskene har i maven og sammenligne det med, hvad kolleger fra DCE har fundet af tilgængelige føde, som krebsdyr, tanglopper og tanglus, på de to dybder, kan vi lære noget om, hvilken rolle revet spiller som spisekammer for de unge torsk”  siger projektkoordinator Claus Stenberg, DTU Aqua.

"Der er bred enighed om, at stenrev er vigtige for fisk. Men vi mangler præcis viden om hvorfor."
Claus Stenberg

Projektet løber frem til februar næste år og forskerne skal i felten igen om nogle uger for at gentage undersøgelserne af fiskenes fordeling og sammensætning

Ud over undersøgelserne på revet, så indgår der også forsøg på Den Blå Planet i projektet. De skal blandt andet skal give svar på, hvilke typer af stenrev, som torsk og læbefisk som havkarusser fortrækker og om læbefisk, som havkarusser, kan mobbe torsk væk fra de gode levesteder på rev. Det er viden som kan bruges til at designe udformningen af stenrev ved genetableringer, så de er optimale for torskeynglen. En del af forsøget kan opleves af besøgende på Den Blå Planet i et udstillingsakvarium, som sammen med en planche om projektet, fortæller om arbejdet. Planchen kan ses fra den 4. juli 2014.

Projekt Revfisk, som er finansieret af NaturErhvervstyrelsen, Fødevareministeriet og EU gennem den Europæiske Fiskerifond, løber frem til februar 2015. Det ledes af DTU Aqua og har DHI og DCE som projektpartnere.

Følg projektet:

På Facebook:
www.facebook.com/projektrevfisk

Hør også P1 programmet "Natursyn" om projektet på http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/natursyn-stenrev-og-hvad-sa#!/

Kort undervandsideo fra det genoprettede stenrev ved Læsø Trindel

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=b89b477a-7f4d-408e-9222-2e0fe724f108
3 JULI 2022