Ørreden er ½-år og står med hovedet mod strømmen

Nye tal for fiskebestande i vandløb er online

onsdag 01 nov 23
|

De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i udvalgte danske vandløb er fra efteråret 2022, og de kan nu ses online på DTU Aqua's Ørredkort.Nye tal for den naturlige bestand af ørred- og lakseyngel på mere end 500 lokaliteter fordelt i 22 forskellige kommuner er nu tilgængelig online på Ørredkortet. Vandløbenes fiskebestande blev undersøgt i efteråret 2022. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter i de undersøgte vandløb.

Hvert år undersøger DTU Aqua fiskebestandene i mange vandløb i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer ca. hvert 9-10. år, og hele Danmark er omfattet af undersøgelserne.

De udvalgte vandsystemer, som DTU Aqua undersøgte i 2022, er fordelt i 22 kommuner - se tabel:

Vandløbsområder

Kommuner

Bornholm

Bornholms Regionskommune

Vandløb til Karrebæksminde Bugt

Vordingborg, Næstved, Faxe, Ringsted, Køge, Holbæk, Sorø, Slagelse

Mindre tilløb til Kolding Fjord

Kolding, Fredericia

Mindre vandsystemer mellem Kalø Vig og Randers Fjord

Syddjurs, Norddjurs

Voer Å

Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring

Binderup Å

Aalborg, Rebild

Bjørnsholm Å

Vesthimmerland

Brede Å

Tønder, Aabenraa

Brøns Å

Tønder, Esbjerg

Fiskebestandene blev undersøgt på 520 lokaliteter ved elektrofiskeri, og der blev suppleret med besigtigelser på 280 lokaliteter. Der er efterfølgende udarbejdet en rapport for hvert område – de såkaldte ”Planer for fiskepleje”. De nye planer er tilgængelig online på fiskepleje.dk og samtidig sendt direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger samt Miljøstyrelsen.

Data forventes også at blive overført til den nye database VanDa, som Miljøstyrelsen i 2021 tog i brug til arbejdet med statens vandplaner. Det kan dog først ske, når VanDa er gjort klar til at importere DTU Aquas data.

Den nye viden om fiskebestandene i vandløbene har stor værdi i arbejdet med at beskytte og forbedre vandløbenes fiskebestande, herunder for frivillige vandplejefolk og i forbindelse med kommunernes og statens arbejde med vandløbsrestaurering m.m. 

 

Ørredkortet viser vandløbenes økologiske tilstand

Ørredkortet viser, hvor store bestandene af ørred- og lakseyngel (målt når de er ½-år gamle) fra naturlig gydning er i vandløbene. Ørred- og lakseyngel er en indikator for hvor god en tilstand vandløbet er i. Data anvendes til at bedømme vandløbenes kvalitet efter ørredindekset, DFFVø, som anvendes i statens vandområdeplaner. En god naturlig bestand af ørred og/eller laks lever kun i vandløb med relativt rent vand og et varieret dyre- og planteliv.

 

Ørredkortet viser bestanden af ørred i danske vandløb

Figur 1. Ørredkortet er optimeret til brug på PC (visse funktioner virker ikke på tablet og mobiltelefon). Link til Ørredkortet.

 

På ørredkortet kan man se hvordan vandløbenes bestande af ørred- og lakseyngel fra gydning er i forhold til det ørredindeks, DFFVø. Det vil sige, at man direkte på kortet kan se, om bestandene af yngel er på et naturligt niveau, som lever op til de officielle krav til en god økologisk tilstand i vandløb.

 

Andre arter kan også ses på Ørredkortet

Som udgangspunkt ser man den samlede bestand af ørred- og lakseyngel på Ørredkortet, men man kan også vælge at se forekomsten af andre fiskearter og antal arter på hver lokalitet.

 

Bemærk, at hvis man klikker på en station, kommer der en infoboks med yderligere oplysninger.

 

Ørredkortet tilgås på kort.fiskepleje.dk


Læs mere:

Se ørredkortet

Brug også ørredkortet til at se, hvor de enkelte fiskearter er i vandløbene

Download Planer for fiskepleje i danske vandløb

 

Af Finn Sivebæk, Henrik Baktoft og Henrik Ravn, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=af4f34ac-1688-43b4-be16-33b11cc2d89e
6 DECEMBER 2023