Vagter om bord på skib. Foto DTU Aqua.

Undersøgelse af lystfiskeri i Øresund er godt i gang

torsdag 23 mar 17
|
af Line Reeh

Kontakt

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
35 88 34 24

En del af REKREA-projektet

Feltundersøgelsen gennemføres som led i projektet REKREA, der støttes af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet. I forbindelse med projektet undersøger DTU Aqua også omfang og fangster i det rekreative fiskeri på laks i Østersøen, i kystfiskeriet omkring Fyn og i fritidsfiskeri efter ål i Storebælt.

Læs mere på www.rekrea-fisk.dk

Logoer

DTU Aqua indsamler i hele 2017 information om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.

Om bord på turbåde i Øresund og ved bådramperne i land kan man i hele 2017 møde interviewere fra DTU Aqua, som står klar til at tale med lystfiskere om deres fiskeri og eventuelle fangster.

Projektleder og biolog Hans Jakob Olesen, DTU Aqua siger om undersøgelsen, som skal give mere præcis viden om lystfiskeriets størrelse og fangster af torsk i Øresund:

”Vi arbejder hos DTU Aqua blandt andet med at vurdere, hvordan de vigtigste fiskebestande i Danmark har det og udvikler sig – bliver der flere fisk eller færre? Torsken er en populær fiskeart, som både erhvervsfiskere, lystfiskere og fritidsfiskere gerne vil fange. For at kunne vurdere udviklingen af bestanden, så er det vigtigt at vide, hvor mange fisk der bliver fanget. Erhvervsfiskernes fangster kender vi med ret stor sikkerhed, mens vi ved mindre om lystfiskernes fangster, som derfor er det, der er fokus på i denne undersøgelse,” fortæller projektleder Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

Lystfiskere og turskippere tager godt imod
Interviewundersøgelsen har været i gang siden vinter, og Hans Jakob Olesen er meget glad for, at så mange lystfiskere og turbådsskippere allerede har hjulpet med at få en masse interviews i hus.

"For at kunne vurdere udviklingen af bestanden, så er det vigtigt at vide, hvor mange fisk der bliver fanget"
Hans Jakob Olesen, DTU Aqua

”Opbakningen er utrolig flot, både fra lystfiskerne og fra turbådsskipperne. Stort set alle de fiskere, som vi spørger, vil gerne deltage og interviewes, og turskippere har bidraget med værdifuld information om, hvornår og hvor ofte de sejler, og med anden hjælp. Der er generelt et stort ønske fra alle sider om at sikre, at forvaltningen af torskebestanden kan ske på basis af så præcis og aktuel viden som mulig, hvilket denne undersøgelse skal være med til at underbygge,” fortæller Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

Fangsterne fra land og fra fritidsfiskeriet med garn og ruse er i første omgang udeladt fra undersøgelsen. Projektet vil dog foretage enkelte undersøgelser for at ’screene’ for betydningen af disse typer fiskerier.

Hvad skaber en god fisketur?
Som noget nyt har Europa-Kommissionen fra 2017 indført en begrænsning for lystfiskeriet i vestlige Østersø, hvilket omfatter Øresund. Dette betyder, at hver lystfisker højst må hjemtage 5 torsk per dag, dog kun 3 torsk per dag i gydeperioden fra 1. februar - 31. marts. Begrænsningen blev indført i forbindelse med, at torskekvoten for erhvervsfiskeri i 2017 blev reduceret med 56 procent for den vestlige Østersøtorsk, som er den torskebestand, som torsken i Øresund forvaltningsmæssigt hører ind under.

Som en opfølgning på feltundersøgelsen indsamler DTU Aqua også de interviewede lystfiskeres syn på, hvad der skaber en god fisketur. Dette skal bruges til at vurdere fiskernes egne holdninger til forskellige forvaltningsmuligheder.

Fiskeri på torsk i Øresund

Turbådsfiskeriet i Øresund er meget udbredt, og mange tusinde danske og udenlandske lystfiskere gæster hvert år turbådene.

DTU Aqua vurderer, at det rekreative fiskeri i Øresund årligt hjemtager op til 500 tons torsk. Fangsterne kommer primært fra lystfiskeriet fra turbådene og de private både, men inkluderer også fritidsfiskernes fangster.

Det danske kommercielle fiskeri efter torsk lander årligt omkring 600 tons torsk fra Øresund. Landingerne kommer næsten udelukkende fra garnfiskeriet, da der er trawlforbud i Øresund.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=F1043430-29F8-4460-82A3-4FA3600F847C
23 JANUAR 2022