Ørredsmolt bliver blanke og trækker fra vandløb og ud i havet. Foto Bernt Rene

Udsætninger af ørredsmolt

mandag 19 sep 22
|

Udsætninger af ørredsmolt har en lang historie i Danmark. Praksis og forudsætninger har ændret sig en del gennem tiden.

En ny rapport fra DTU Aqua samler op på den tilgængelige viden om smoltudsætninger i Danmark og giver anbefalinger til tiltag og undersøgelser, der kan kvalificere den fremtidige udsætningsproces og skabe størst mulig værdi for lystfiskeriet.

De udsatte smolt er afkom fra vildfisk
Tidligere var de udsatte smolt større (og ældre) og stammede ofte fra moderfisk, der havde været mange generationer i dambrug (domesticerede fisk). Smoltene blev udsat både i vandløbsmundinger og direkte på kysten. Som følge af bedre opdrætsmetoder, genetiske anbefalinger og en mere formaliseret samling af udsætningerne, udsætter fiskeplejen i dag primært 1-års smolt, der er afkom af vilde fisk, i vandløbsmundingerne.

Fiskeplejen udsætter årligt ca. 800.000 ørredsmolt, som udsættes i størstedelen af landet. Det er frivillige lystfiskere, som står for opfiskningen af moderfisk i lokale vandløb, mens strygning, klækning og opvækst foregår på dambrug, overvejende hos professionelle leverandører.

Foruden ørredsmolt finansieret af fiskeplejen, udsættes der yderligere 350.000-400.000 smolt i kommunalt og privat regi. Hovedparten af disse udsættes på Fyn.

Udsætninger af smolt for at forbedre fiskeriet
Udsætninger af ørredsmolt i vandløbsmundinger anbefales alene som deciderede fiskeriudsætninger med henblik på at øge fangsterne i det rekreative fiskeri og under forudsætning af, at de vilde bestande påvirkes minimalt.

Mærkningsforsøg på Als har vist, at mindre end 2 % af de indrapporterede havørreder fra lystfiskeriet stammede fra udsætninger. I Isefjorden udgjorde mundingsudsatte smolt efterfølgende ca. 18 % af den samlede fangst i lystfiskeriet, hvoraf hovedparten dog blev fanget som undermålere.

På baggrund af gennemgangen anbefales det blandt andet at:

Såfremt man ønsker at udsætte smolt, bør de fedtfinneklippes. Dette kan anvendes til at opgøre, hvor stor en andel de udsatte fisk udgør af fangsterne samt minimere risiko for at udsatte fisk inddrages i avlen. Endvidere giver det lystfiskeren mulighed for at vælge, hvilke ørred (udsatte eller vilde) der hjemtages.

Generelt bør udsætninger af smolt følges op med regelmæssige undersøgelser af overlevelse og effekt på fiskeriet samt tilbagevending til udsætningsvandløbet og strejfrater.

Læs hele rapporten om udsætninger af ørredsmolt

Af Kim Aarestrup, Stig Pedersen, Peter Geertz-Hansen, Martin Hage Larsen, Martin Lykke Kristensen, Jan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer
 
 
 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=352dde4f-6483-43a2-88ff-14e7b031a1b8
17 APRIL 2024