Ål

Regler for fiskeri efter ål

fredag 05 feb 10
|
Ålen er truet og derfor er der indført nye regler for fiskeri efter ål i fersk- og saltvand.

Den europæiske ålebestand er på et faretruende lavt niveau. Mængden af yngel fra Sargassohavet er faldet 90 - 99 procent siden slutningen af 1970’erne. Derfor har EU-Kommissionen pålagt medlemslandene at udarbejde en genopretningsplan for ålebestanden.

Målet med genopretningsplanen er at øge mængden af blankål, der forlader Europas vandsystemer og kystvande og derved forøge antallet af ål som gyder i Sargassohavet. EU-Kommissionens forordning til genoprettelse af ålebestanden beskriver rammerne for, hvordan ålebestanden i saltvand og ferskvand skal forvaltes. I saltvand skal fiskeriindsatsen halveres i forhold til niveauet for perioden 2004-2006. I ferskvand er målet at øge biomassen af udvandrende blankål, indtil de udgør 40 procent af den biomasse, som var til stede, da bestanden havde en sund størrelse, hvilket i Danmark regnes som tiden mellem 1920 og 1960.

Den danske genopretningsplan er udarbejdet efter en offentlig høringsfase og er i 2009 godkendt af EU-Kommissionen.

Lokale vedtægtsbestemmelser kan afvige fra det generelle regelsæt og er ikke beskrevet i ovenstående bekendtgørelser. Regler der vedrører placering af ruser, maskemål m.m. henvises til bekendtgørelsen. Er man i tvivl, bør man henvende sig til fiskerikontrollen på telefon nr. 72 18 56 00

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler for ålefiskeri er, at perioden, hvor der lovligt kan fiskes ål, er blevet begrænset, og der er yderligere begrænsninger i antal og type af redskaber, der må anvendes. De regler, der gælder fra december 2008, er beskrevet herunder. Der gælder dog særlige regler for erhvervsfiskere med ålelicens.

Lystfiskeri

Bekendtgørelse nr. 1199 skelner mellem lystfiskere og fritidsfiskere. En lystfisker er defineret som en person, der anvender en stang med snøre og krog eller lignende lette håndredskaber. Lystfiskeri efter ål er ikke berørt af forvaltningsplanen og må udøves hele året i både ferskvand og saltvand, og fangsten må hjemtages.

Fritidsfiskeri - saltvand - Bemærk at rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt til og med den 31. december 2023. Læs mere om forbud mod fiskeri af ål i saltvand

 

Fritidsfiskeri - ferskvand

I ferskvand aftales antallet af redskaber med den person der ejer fiskevandet. Afstandsreglerne for redskaber angiver, at der skal være 100 meter mellem hvert redskab og redskabet må kun dække 1/3 del af vandets bredde. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

  • Krogliner
  • Kasteruser (enkelte eller dobbelte). Tilladt 1. august til 15. oktober
  • Garn må ikke anvendes i søer fra 1. april til 31. maj

Ålekister eller lignende spærrende redskaber, som er lovligt anmeldt, må anvendes i perioden 1. august til 15. oktober. Lovlig anvendelse af ålekister ophører 1. januar 2014.  

Ikke tilladte redskaber og fangstmetoder i ferskvand:

  • Trawl og andre fiskeredskaber spilet med skovle eller lignende, herunder oterfiskeri.
  • Elektricitet, eksploderende, giftige eller bedøvende stoffer samt fiskeri ved tørlægning.
  • Stangning eller hugning ved kunstigt lys samt hel eller delvis spærring med lys eller elektricitet for fiskenes frie gang.
  • Stangeredskaber og lystre af enhver art - herunder ålekam - spyd og pile, der er forsynet med kroge eller kroglignende anordninger beregnet til at fastholde den spiddede fisk samt skrabepilk og skydevåben, idet dog fangstkrog til landing af fisk fanget med et andet redskab ikke er omfattet af forbuddet.
  • Jagen (pulsning) af fisk i redskaber.
  • Fiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri).

Pæleruse til fiskeri efter ål 

Erhvervsfiskeri

En person, der har ret til at drive erhversfiskeri i salt - eller ferskvand eller har en tilladelse til at omsætte fisk fra ferskvand, kan ansøge om en tilladelse til ålefiskeri hos Fiskeridirektoratet. I tilladelsen er det specificeret hvor mange redskaber, der må anvendes til ålefiskeri.

I vandløb er erhvervsruser kun tilladt fra den 1. juni til den 30. november.

Mindstemål

I ferskvand er mindstemålet for gule ål på 45 cm. I saltvand er det generelle mindstemål 40 cm, med enkelte undtagelser som angivet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Mindstemål (cm) for gule ål.

 Vandområde

 Total længde

                            

 Ferskvand      45 cm
 Saltvand 
     40 cm
 Limfjorden      40 cm
 Ringkøbing, Stadil og Nissum Fjorde      38 cm
 Roskilde Fjord og Isefjorden       38 cm
 

 Pæleruse til fiskeri efter ål 

Mere information om ål 

Af Michael Ingemann Pedersen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om fiskepleje  

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=28fdd3e0-78ba-4fb0-bc0e-36355df49660
19 MAJ 2024