Karen Timmermann ved Vestkysten

DTU-professor udpeget til nyt Biodiversitetsråd

tirsdag 02 nov 21

Kontakt

Karen Timmermann
Professor
DTU Aqua
93 51 03 81

Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udvalgt til at sidde med i et helt nyt Biodiversitetsråd, som skal rådgive politikerne. Rådet består af ni forskere fra landets universiteter.

Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udpeget af miljøministeren til at deltage i Danmarks første Biodiversitetsråd. Rådet skal rådgive regering og folketing om natur og biodiversitet. 

"Det er jeg meget glad for og beæret over. Jeg er sikker på, at Biodiversitetsrådet kan bidrage til at forbedre den marine biodiversitet, og derudover er det naturligvis ikke uvæsentligt, at DTU og DTU Aqua er repræsenteret i rådet,” siger Karen Timmermann. 

Det nye Biodiversitetsråd består af ni medlemmer fra  landets universiteter, alle udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet.

Institutdirektør på DTU Aqua, Fritz Köster, siger om udpegningen af DTU Aquas rådsmedlem:

"Forskning i marin biodiversitet og relaterede ændringer i økosystemers struktur og funktion er et forskningsområde af stigende betydning på nationalt, internationalt og globalt plan, og DTU Aqua bidrager med de bedste evner til at imødekomme de nødvendige forskningsbehov. Karen Timmermann er en af landets førende eksperter i menneskelige aktiviteters indvirkning på vores kystmiljøer – herunder eutrofiering og klimaændringer – og som sådan er hendes udnævnelse til Biodiversitetsrådet meget passende."

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan. Opgaven er at bidrage til, at de politiske indsatser hviler på fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både biodiversitet, samfundsøkonomi, lovgivning og friluftsliv, som regeringen skriver i pressemeddelelsen. 

Ifølge miljøminister Lea Wermelin kommer Biodiversitetsrådet til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at løfte dansk natur og biodiversitet de kommende år.

Det vanskelige vandmiljø
"Vi skal have bundvegetationen og bunddyrene tilbage og reducere iltsvindet, så fiskeyngel kan trives, og der er mad og gode uforstyrrede levesteder til de større fisk, havfuglene og havpattedyrene."
Professor Karen Timmermann, DTU Aqua

Karen Timmermann er knyttet til Sektion for Kystøkologi på DTU Aqua, hvor hun 1. maj 2020 blev udnævnt til professor i biogeokemisk modellering. Hun kom fra en stilling som seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Læs mere om Karen Timmermanns udnævnelse til professor

På DTU Aqua forsker Karen Timmermann i menneske- og naturskabte påvirkninger af de kystnære farvande.

"Tabet af biodiversitet i vandmiljøet er sammenlignet med økosystemer på land udfordrende at dokumentere. Og endnu vanskeligere er det at opdage og kvantificere årsag og virkninger og identificere foranstaltninger til at standse og vende udviklingen. Dette gælder især for kystzoner, der påvirkes af en lang række menneskeskabte aktiviteter med komplekse effekter på biodiversitet og økosystemet generelt," siger institutdirektør Fritz Köster. 

Om sin rolle i Biodiversitetsrådet siger Karen Timmermann:

"Vi er midt i en global biodiversitetskrise, hvor antallet af arter falder og levesteder forringes både på land og i havet. Den tendens skal vendes. Da mit ekspertiseområde dækker de kystnære havområder, vil jeg have særligt fokus på de udfordringer, som er i kystzonen, og bidrage med viden om, hvor og hvordan vi bedst får genskabt de vigtige levesteder og beskyttet de arter, som findes i de danske kystnære havområder."

Et løft til dansk natur

Oprettelsen af et biodiversitetsråd er en del af natur- og biodiversitetspakken, der blev til i december 2020 gennem en aftale mellem regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. 

Målet er ifølge de politiske aftaleparter at give et historisk løft til dansk natur. Og ifølge pressemeddelelsen kan de spørgsmål, politikerne vil stille til det nye biodiversitetsråd f.eks. lyde: "Hvordan får vi mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere? Og hvordan giver vi naturen de bedste betingelser for at trives?"

Hvad vil Karen Timmermann med sit fokus på havet umiddelbart svare kort på sådan et par spørgsmål?

"I Danmark er vi altid tæt på kysten, så mulighederne for at få fantastiske kyst-naturoplevelser er rigtigt gode. Men vi skal have bundvegetationen og bunddyrene tilbage og reducere iltsvindet, så fiskeyngel kan trives, og der er mad og gode uforstyrrede levesteder til de større fisk, havfuglene og havpattedyrene," siger Karen Timmermann. 

Karen Timmermanns svar er naturligvis kun en lille bitte intro til det arbejde, der nu går i gang sammen med de andre forskere i Biodiversitetsrådet. Formanden for rådet er Signe Normand, som er professor i økoinformatik og biodiversitet på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

De andre forskere dækker en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

  • Biodiversitet på land og i ferskvand: Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet, Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet, Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet.
  • Biodiversitet i indre farvande og åbent hav: Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universitet, Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet.
  • Juridiske aspekter af biodiversitet: Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet.
  • Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet: Professor Niels Strange fra Københavns Universitet.
  • Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv: Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet.

Formanden og medlemmerne er udpeget for perioden 2021-2024.

Blå bog

Karen Timmermann er kandidat i matematik og miljøbiolog og ph.d. i miljøbiologi fra RUC. 

I 2006 blev Karen Timmermann ansat som postdoc på det daværende Danmarks Miljøundersøgelser, senere en del af Aarhus Universitet. I 2007 blev hun ansat i en forskerstilling, og i 2010 blev hun seniorforsker.

I 2020 blev Karen Timmermann ansat som professor i biogeokemisk modellering på DTU.

Karen Timmermann har som leder af en forskningsgruppe på Aarhus Universitet leveret det videnskabelige grundlag for de danske vandområdeplaner, som skal sikre, at de danske kystvande opnår god økologisk tilstand. Hun har fået forskningsbevillinger fra bl.a. Innovationsfonden og Velux Fonden til undersøgelser af virkemidler, som kan forbedre miljøtilstanden i kystzonen og reducere de negative effekter af menneskelige påvirkninger. I de seneste otte år har hun rådgivet myndigheder og politikere om det danske vandmiljø.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=16fcae4b-2622-4f06-a6ee-3dde4728de5e
3 DECEMBER 2022