Alsiske vandløb undersøgt i 2019

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

søndag 02 feb 20
|

I efteråret 2019 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 14 jyske kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort og kan indgå i arbejdet med at lave nye vandområdeplaner.

Hvert år undersøger DTU Aqua fiskebestandene i mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer ca. hvert 9. år. 

De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i danske vandløb er fra efteråret 2019. Disse data er nu blevet gjort offentligt tilgængelige, så de kan indgå i det arbejde, der netop er gået i gang i vandrådene rundt om i landet i forbindelse med, at der skal laves nye vandområdeplaner. Deltagerne i vandrådene kommer fra forskellige foreninger og organisationer, som skal bidrage med lokal viden, så kommunerne kan planlægge de nødvendige indsatser.

 

Den nye viden om fiskebestandene i vandløbene vil være et brugbart supplement til den viden, Miljøstyrelsen har leveret i sin basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 og den såkaldte ”Vandrådspakke”, som bl.a. er baseret på data fra fiskeundersøgelser i årene frem til 2018.

 

De netop offentliggjorte data fra 2019 omfatter følgende vandsystemer og kommuner:

Vandsystem

Kommuner

Gudenå nedstrøms Mossø og indtil Tange

Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Favrskov

Gudenå nedstrøms Tangeværket Aarhus, Favrskov, Silkeborg, Viborg, Randers

Mindre vandsystemer med tilløb til Randers Fjord

Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus

Mindre vandsystemer ml. Sandbjerg Vig og Kalø Vig

Hedensted, Horsens, Odder, Aarhus

Rohden Å ved Vejle Fjord

Hedensted

Alsiske Vandløb Sønderborg
Ørredkortet viser vandløbenes økologiske tilstand

Data fra DTU Aquas undersøgelser af forekomsten af naturlig ørredyngel i vandløbene offentligøres på Ørredkortet. Naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og hvordan vandløbets tilstand er. En god naturlig fiskebestand lever kun i vandløb med relativt rent vand og et varieret dyre- og planteliv.

 

Ørredkortet viser, hvordan vandløbenes bestande af ørredyngel fra gydning er i forhold til det Ørredindeks DFFVø, der anvendes i statens vandområdeplaner (yngel af laks indgår også i indekset i laksevandløbene). Det vil sige, at man direkte på kortet kan se, om bestandene af ørredyngel er på et naturligt niveau, som lever op til de officielle krav til vandløbets økologiske tilstand.

Ørredkortet tilgås på kort.fiskepleje.dk

 

Nye planer for fiskepleje udsendes til sommer

Resultaterne fra undersøgelserne i vandløbene bruger DTU Aqua til at udarbejde planer for fiskepleje for de enkelte vandsystemer. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørreder, og foreslår, hvad der kan gøres for at forbedre eller genskabe selvreproducerende ørredbestande, f.eks. i form af restaurering af gydeområder. Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark.

Arbejdet med at skrive nye planer for fiskepleje for de vandsystemer, der blev undersøgt i efteråret 2019, er gået i gang. Planerne bliver udgivet inden sommerferien 2020. De sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger og offentliggøres på fiskepleje.dk, hvor de kan downloades.

 

Frem til de nye planer bliver udsendt, kan man downloade de gældende planer for fiskepleje her.

 

Læs mere

Læs mere om, hvordan vandråd og kommuner kan hente data og få vejledning om vandløb og fisk hos DTU Aqua

Download Planer for fiskepleje i danske vandløb

Se Ørredkortet, hvor ørredbestandene og de enkelte fiskearters forekomst er vist på Danmarkskort

 

Af Jan Nielsen, og Finn Sivebæk, Fiskeplejekonsulenter, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BBD9AB0EC-F016-439A-9483-9654812F0E28%7D
8 AUGUST 2020