Indsamling af eDNA fra vandløb. Vandprøven filtreres på stedet og kun filter med indhold konserveres og tages med hjem.

Udbredelsen af krebs i Danmark bliver nu kortlagt

tirsdag 15 sep 20
|

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der skal kortlægge udbredelsen af krebs i hele Danmark. Ved at indsamle vandprøver og analysere dem for tilstedeværelse af DNA fra krebs kan man undersøge udbredelsen af dem. DTU Aqua har vundet udbuddet på at udføre opgaven.


Udbredelsen af alle arter af ferskvandskrebs i Danmark bliver nu kortlagt af DTU Aqua. Opgaven bliver udført i perioden 2020-2021 ved at indsamle og analysere vandprøver for tilstedeværelsen af såkaldt miljø DNA (på engelsk environmental DNA eller eDNA), det vil sige det DNA, som alle dyr og planter afgiver til omgivelserne.

 

Der bliver i sommeren 2020 indsamlet vandprøver fra vandløb i hele landet. Prøverne bliver analyseret for DNA fra de tre arter af krebs som vi ved lever i Danmark, den hjemmehørende flodkrebs og de to fremmede og invasive arter galizisk sumpkrebs og signalkrebs. Desuden vil nogle prøver blive analyseret for to arter, marmorkrebs og Louisiana flodkrebs, der lever tæt på Danmark, herunder i Tyskland. Endelig analyseres der for tilstedeværelsen af krebsepest.

 

Kortlægningen er den første af sin art i Danmark. En systematisk national beskrivelse af udbredelsen af ferskvandskrebs er aldrig foretaget tidligere. Derfor vil resultaterne give et meget bedre grundlag for dels at sikre flodkrebsens fortsatte overlevelse i vores natur og dels at håndtere truslen fra de invasive arter så effektivt som muligt.

 

Det er nærliggende at tænke, at man kan fjerne de invasive arter ved at fiske dem op og, da de smager rigtig godt, spise dem. Desværre har undersøgelser vist, at opfiskning ikke er i stand til at reducere tætheden af signalkrebs i vandløb og heller ikke kan forhindre, at de bliver yderligere udbredt i vandløb, hvor de nu kun lever på delstrækninger. Når man fisker signalkrebs, skal man derfor mere gøre det for sin fornøjelses skyld end for at hjælpe naturen. Men det er utrolig vigtigt, at fangsten bliver håndteret korrekt, så fiskeri ikke medvirker til yderligere spredning. Derfor gælder følgende regler for fiskeri efter invasive arter af krebs:

 

  • Man skal have et gyldigt lystfiskertegn eller fritidsfiskertegn, gælder dog som normalt ikke for lodsejere.
  • Fisker man med ruser skal man have et gyldigt fritidsfiskertegn. Husk også mærkning af ruser med navn og adresse.
  • Man skal selvfølgelig også have lov til at fiske på arealet. Gælder både ved søer og langs vandløb.
  • For ruser skal man overholder afstandskravet på 100 m imellem ruserne.
  • Transport af krebs skal ske til det sted, hvor krebsen umiddelbart efter bliver aflivet.
  • Transport af krebs skal ske forsvarligt og uden mulighed for, at de kan flygte, f.eks. ved brug af beholdere med låg.
  • Der må ikke foregå videresalg af invasive krebs, herunder signalkrebs.
  • Det er under ingen omstændigheder tilladt at udsætte de invasive arter, hverken i naturen, i en havedam eller andre steder.
  • For signalkrebs, marmorkrebs og Louisiana flodkrebs gælder, at de heller ikke må holdes i akvarium. Den regel gælder i hele EU.

 

Læs nyhed om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Læs mere om krebs

 

Læs mere om fiskeri efter krebs

 

Af Søren BergMagnus W. Jacobsen og Brian K. Hansen DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/09/krebs-kortlaegge-udbredelse-dna?id=9c4802c6-c95f-47c7-8963-d0b8c4c08718&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
19 MAJ 2024