Flodkrebs - Fisktegnet giver tilskud til udsætning af flodkrebs i søer

Nu er det snart tid for udsætning af flodkrebs

torsdag 13 jun 19
|

Årets ansøgere om tilskud til udsætning af flodkrebs får i løbet af et par uger besked, om de får tilskud eller ej. Der er stadig mulighed for at ansøge om tilskud til udsætning af krebs.

De fleste udsætninger af flodkrebs bliver foretaget sidst på sommeren i august-september. Puljen for 2019 er ikke opbrugt, så der er stadig mulighed for at søge om tilskud til udsætning af flodkrebs i søer.

Hvad kan jeg få tilskud til?

  • Der ydes kun tilskud til udsætning af flodkrebs (Astacus astacus).
  • Tilskud gives efter krone-til-krone princippet, dvs. at ansøgeren selv skal betale 50 % af, hvad en udsætning koster.
  • Der gives kun tilskud til prisen for krebsene selv plus evt. transportudgifter.
  • Der gives kun tilskud til udsætning i søer, der henligger i naturtilstand. Søen må gerne være kunstigt skabt, f.eks. udgravet på en mark eller en gammel grusgrav. Det vigtige er, at krebsene lever i naturlig tæthed og uden f.eks. fodring.
  • Der kan kun søges til søer på en given ejendom én gang.
  • Der kræves som udgangspunkt altid en tilladelse til udsætning af krebs (og fisk) i Danmark.

Læs mere om udsætning af flodkrebs

Læs hele regelsættet om tilskud til udsætning af krebs

Hvordan søger jeg om tilskud til udsætning af krebs ?

Det er meget enkelt at søge om tilskud til udsætning af flodkrebs. Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til DTU Aqua sammen med:

                          1) et kort/luftfoto, der viser hvor søen ligger henne i landskabet og

                          2) et kort (evt. håndtegnet) eller luftfoto (f.eks. fra Google Earth), der viser, hvordan søen ser ud.

Du kan indsende det udfyldte ansøgningsskema i et brev til DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg eller pr. e-mail.

Her finder du ansøgningsskemaet

Læs vejledning om transport og udsætning af flodkrebs 

Undgå fremmede krebs!

I Danmark lever der mindst to og formentlig tre fremmede og invasive arter af krebs i naturen. De to, der findes flere steder, er signalkrebsen (Pacifastacus leniusculus) fra Nordamerika og galiziske sumpkrebs (Astacus leptodactylus) fra Sydøsteuropa. Hertil blev der i februar 2019 fundet to eksemplarer af marmorkrebsen (Procambarus virginalis) i Karup Å ved Skive. Om de to eksemplarer var enlige svaler, eller der findes flere marmorkrebs i vores natur, ved vi endnu ikke.

Især signalkrebsen er en alvorlig trussel mod den eneste naturligt forekommende art i Danmark, flodkrebsen. Dels kan signalkrebs bære på en svampesygdom, krebsepest, der er 100 % dødelig for flodkrebs indenfor få uger. Hvis ikke dét sker, vil signalkrebsen over tid udkonkurrere flodkrebsen, i de vandløb, hvor de lever sammen. Resultatet er det samme: flodkrebsen uddør. Det er derfor vigtigt at vide noget om arternes biologi, herunder ikke mindst at kunne se forskel på f.eks. flodkrebs og signalkrebs.

Her finder du mere information om krebs

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressource

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/06/udsaetning-flodkrebs?id=fe7f2314-cf99-4bbd-bd76-5de55140068b&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign
25 FEBRUAR 2024