Brakvandsgedder lever i Stege Nor. Foto: Mads Lottrup Jyde

Ny viden om brakvandsgedder – del 1

onsdag 14 nov 18
|
Der fanges få gedder under 70 cm i Stege Nor og andelen af gedder under 70 cm er blevet mindre fra 2016 til 2017. Dette er bekymrende, da det kan indikere en lav tilgang af nye individer til fiskeriet.

DTU Aqua indsamler i samarbejde med såkaldte mærkefiskere og andre brugere af Fangstjournalen ny viden om brakvandsgedderne i Stege Nor. Denne viden vil løbende blive præsenteret på Fiskepleje.dk.  

Færre smågedder i Stege Nor

Lystfiskere har via Fangstjournalen indrapporteret fangster af 1180 gedder fra Stege Nor i 2016 og 2017, hvoraf længden er angivet for 997 individer. De mange indrapporterede data har gjort det muligt at analysere længdefordelingen af fangsterne, som er angivet i Figur 1. Graferne viser, at der generelt blev fanget få gedder under mindstemålet på 60 cm. Desuden viser graferne at andelen af gedder lig med eller mindre end 70 cm i fangsten blev mindre fra 2016 til 2017.

Forskydningen af længdefordelingen fra 2016-2017 er bekymrende, da det kan indikere, at der ikke er så mange smågedder, der er vokset op til den størrelse, der fanges af lystfiskere. Den manglende rekruttering af nye individer til lystfiskeriet kan enten skyldes at gydningen svigter eller at smågedderne dør pga. prædation, sygdom, saltslåning eller andet.

I ovenstående sammenhæng er det vigtigt at tilføje at længdefordelingerne af fangsterne ikke angiver den eksakte længdefordeling i bestanden, da lystfiskeriet ikke fanger alle størrelser med samme effektivitet. For eksempel er fangsteffektiviteten af yngel og smågedder formodentlig lav. Det kan være med til at forklare, hvorfor der bliver indrapporteret så få fisk under 60 cm, men det kan ikke forklare, at de mindste fisk over målet blev færre i 2017.

Der er indrapporteret få fangster i 2018, formentlig grundet isdække i marts måned og den efterfølgende varme sommer, og vi kan derfor endnu ikke afgøre om udviklingen fortsætter med, at der rekrutteres få nye gedder til fiskeriet. Er dette tilfældet vil der utvivlsomt ske et fald i antallet af gedder i Stege Nor.

Fordelingen af størrelser på gedder fanget i Stege Nor i 2016

Fordelingen af størrelser på gedder fanget i Stege Nor i 2017

Figur 1: Fordelingen af størrelser på gedder fanget i Stege Nor i 2016 (øverst) og 2017 (Nederst) og indrapporteret til Fangstjournalen. Der er sket et statistisk signifikant fald i andelen af fisk lig med og under 70 cm (til venstre for den lodrette stiplede linje) i 2017 i forhold til året før (Andelen lig med og under 70 cm var i 2016 38 % og i 2017 17 %). Figuren er baseret på 509 gedder i 2016 og 488 gedder i 2017.

Hent den nye rapport: ”Brakvandsgedder – viden og forvaltning

Hjælp forskerne - indrapporter din fangst

Om projektet

Vores viden om danske brakvandsgedder er begrænset. Blandt andet kender vi ikke bestandenes størrelse og vi véd heller ikke ret meget om hvor meget de bevæger sig rundt. En grundig gennemgang af den tilgængelige viden findes i en ny rapport fra DTU Aqua.

For at få mere viden om de danske brakvandsgedder startede DTU Aqua i marts 2016 et mærkningsprojekt af brakvandsgedder i områderne ved Stege Nor og Jungshoved Nor. Projektet foregår i samarbejde med såkaldte mærkefiskere, der er blevet særligt uddannet til at mærke gedderne med floy-tags. Floy-tags har individuelle numre og de mærkede gedder kan derfor skelnes fra hinanden ved senere genfangst.

Mærkeområdet omfatter Stege Nor og Jungshoved Nor samt området i Stege Bugt afgrænset mod vest ved Kalvehave og mod øst af en lige linje mellem det østligste punkt på Jungshoved og Bøgsnæs Sand. Herudover blev der fra november 2017 til marts 2018 mærket gedder i Karrebæk Fjord.
Mærkeområdet omfatter Stege Nor og Jungshoved Nor samt området i Stege Bugt afgrænset mod vest ved Kalvehave og mod øst af en lige linje mellem det østligste punkt på Jungshoved og Bøgsnæs Sand. Herudover blev der fra november 2017 til marts 2018 mærket gedder i Karrebæk Fjord.

Mærkeprojektet kan bidrage med vigtig og ny viden omkring brakvandgeddernes biologi, herunder bestandsstørrelse, vandring og vækst. Men det kræver at der bliver mærket mange gedder samt at masser af fangster af både mærkede og umærkede gedder bliver indberettet i DTU Aquas Fangstjournalen.

I perioden fra projektets start i marts 2016 til oktober 2018 er der mærket 887 gedder med floy-tags. Udover de mærkede gedder er der indrapporteret 1580 fangster til Fangstjournalen, hvoraf 81 er genfangster af tidligere mærkede fisk.

 

Af Henrik Ravn, Christian Skov og Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Hjælp forskerne – indrapportér din fangst

Når du fanger en brakvandsgedde bør du altid indrapportere den i Fangstjournalen. Hvis den er mærket, skrives mærkenummeret, som står på Floy-tagget ind i rubrikken ”mærkenummer”. Samtidig har vi brug for geddens længde eller vægt, og gerne begge dele.

Det er meget vigtigt at du indrapporter så mange fisketure efter gedder som du kan og det er både dem med og dem uden fangst der er vigtige. Det er også vigtigt at det er alle gedder fra en fisketur – både de mærkede og de umærkede – der indrapporteres. Hører vi kun om de mærkede gedder (eller umærkede), giver det problemer ved beregninger af bestandsstørrelser.

Hvis du ikke har mulighed for at indrapportere din fangst via fangstjournalen, så beder vi dig skrive til DTU Aqua på denne mail-adresse:gedde@aqua.dtu.dk.

Floy-tagget, som brakvandsgedderne har fået monteret, er monteret lige under rygfinnen. De er enten gule eller røde. Hvert mærke har en unik kode bestående af 1-2 bogstaver efterfulgt af 4 tal.

Brakvandsgedde mærket med floy-tag i Stege Nor
Mærkerne kan være tilgroede med alger og derfor svære at få øje på. Algerne kan dog forholdsvis let skrabes af, så floy-tag koden kan aflæses. På fotoet til venstre og i midten ses det tilgroede floy-tag ved geddens rygfinne. Til højre ses mærket efter algebelægningen er skrabet af.

Hvis du finder en død gedde med et mærke, vil vi gerne have, at du indsender mærket til os med oplysninger om gedden (findested, dato, længde og evt. også tilstand).

Vi håber alle der fisker efter brakvandsgedder vil indrapportere deres fisketure i Fangstjournalen. 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/11/brakvandsgedder1?id=e4137790-b0c6-4c45-9d7a-b15aa2e4b2ef
21 JANUAR 2021